Drogpolicy för Bergska gymnasiet

Nya Bergska vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven men också för andra elever och personal. 
Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheterna till fortsatta studier och framtida yrkesliv.
Därför verkar Nya Bergska aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av alla former av droger.
Till grund för Nya Bergskas policy och handlingsplan ligger forskning, beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder men också ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och personal. 
Syfte
Syftet med arbetet med Nya Bergskas drogpolicy är att: 
Förebygga och minska användning av tobak, alkohol och narkotika
Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan
Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor
Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av droger
Ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra studierna och lyckas i skolan
Mål
Målet för arbetet med Nya Bergskas drogpolicy är att:
Öka andelen elever som inte använder tobak, alkohol eller narkotika.
Minska användningen av alkohol bland de elever som redan använder alkohol.
De insatser som görs enligt handlingsplanen leder till att eleven är drogfri, genomför studierna och får det stöd som är möjligt.
Regler
Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser och skall vara rök-, alkohol- och drogfri. För elever och personal gäller:
Tobaksrökning är förbjudet inom skolans område.
Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel eller ha kvarstående påverkan eller följdeffekter av någon drog eller alkohol under skoltiden.
Det är förbjudet att förvara och inneha alkohol eller andra droger på skolan.
Det är förbjudet att överlåta, sälja eller förmedla droger på skolan.
Att använda, inneha eller sälja narkotika är ett brott och skall enligt lagen anmälas till polisen.
Definition av droger
Med droger avses i denna policy:
Alkohol
Narkotika (enligt lag otillåtna preparat)
Dopingpreparat
Läkemedel (icke medicinskt betingat bruk)
Andra sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som intas i berusningssyfte
Lagstiftning
Skolan har att följa och tillämpa den lagstiftning som på olika sätt berör droger i skolmiljön. Detta regleras i följande lagar.
Grundlagen
FN:s Barnkonvention
Narkotikastrafflagen
Tobakslagen
Arbetsmiljölagen
Skollagen
Socialtjänstlagen
Sekretesslagen

Bergska gymnasiet vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven men också för andra elever och personal. 

Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheterna till fortsatta studier och framtida yrkesliv.

Därför verkar Bergska gymnasiet aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av alla former av droger.

Till grund för Bergskas gymnasiets policy och handlingsplan ligger forskning, beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder men också ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och personal. 

Syfte

Syftet med arbetet med Bergska gymbnasiets drogpolicy är att: 

 • Förebygga och minska användning av tobak, alkohol och narkotika
 • Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan
 • Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor
 • Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av droger
 • Ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra studierna och lyckas i skolan

Mål

Målet för arbetet med Bergska gymnasiets drogpolicy är att:

 • Öka andelen elever som inte använder tobak, alkohol eller narkotika.
 • Minska användningen av alkohol bland de elever som redan använder alkohol.
 • De insatser som görs enligt handlingsplanen leder till att eleven är drogfri, genomför studierna och får det stöd som är möjligt.

Regler

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser och skall vara rök-, alkohol- och drogfri. För elever och personal gäller:

 • Tobaksrökning är förbjudet inom skolans område.
 • Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel eller ha kvarstående påverkan eller följdeffekter av någon drog eller alkohol under skoltiden.
 • Det är förbjudet att förvara och inneha alkohol eller andra droger på skolan.
 • Det är förbjudet att överlåta, sälja eller förmedla droger på skolan.
 • Att använda, inneha eller sälja narkotika är ett brott och skall enligt lagen anmälas till polisen.

Definition av droger

Med droger avses i denna policy:

 • Alkohol
 • Narkotika (enligt lag otillåtna preparat)
 • Dopingpreparat
 • Läkemedel (icke medicinskt betingat bruk)
 • Andra sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som intas i berusningssyfte

Lagstiftning

Skolan har att följa och tillämpa den lagstiftning som på olika sätt berör droger i skolmiljön. Detta regleras i följande lagar.

 • Grundlagen
 • FN:s Barnkonvention
 • Narkotikastrafflagen
 • Tobakslagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Skollagen
 • Socialtjänstlagen
 • Sekretesslagen

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image