Prioriterade mål

På Bergska gymnasiet arbetar vi för att utveckla följande områden:

Nationella program

 • All undervisande personal ska uppleva att skolledningen utgör ett stöd i det pedagogiska arbetet. Respektive programrektor deltar enligt ett rullande schema vid programarbetslagens möten. Ämnesansvarig rektor deltar vid minst ett ämneslagsmöte per termin.
 • Varje program utarbetar uppföljningsbara verksamhetsmål..
 • Fortsatt arbete med att utveckla kontaktlärarrollen.
 • Analys - och utvärderingssystem tas fram för att utveckla skolans kvalitetsutvecklingsarbete.
 • Samverkan mellan grundskolan och Nya Bergska ska utvecklas avseende ämnesutveckling.
 • Utveckling av IT som stöd i undervisningen.
 • De högskoleförberedande programmens avnämarkontakter ska utvecklas. De högskoleförberedande programmen ska utarbeta en strategi för hur detta ska ske.

Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolan

 • Kvalitetsredovisningssystemet läggs fast och används. Särskild vikt läggs vid att involvera elever i utvärderingsprocessen.
 • Utslussningsrutiner för IM respektive GYS elever läggs fast i nära samverkan med övriga involverade aktörer. Översyn av utslussningsrutiner från IM till nationella program genomförs.
 • Plan för GYS13 läggs fast.
 • Översyn av rutiner för överlämnande från grundskolan genomförs.
 • Varje avdelning har fastlagda rutiner för verksamheten.
 • Varje enhet lägger fast en IUP struktur och säkerställer en gemensam rutin för arkivering av elevakter.
 • Varje enhet tar fram valfritt/fria mål för kvalitetssäkringen av programmets mål. Dessa ska finnas med i kvalitetsredovisningen.
 • Översyn av praktik-/APL-uppföljningen ska genomföras.
 • Utveckling av IT som stöd i undervisningen
 • Informationsmaterial och informationsstrategi för kontakter med det lokala näringsliv och kommunala avnämare ska utformas.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image