Individuellt alternativ

Utbildningen vänder sig till elever som för närvarande är osäkra på framtida yrkesval och som inte har betyg eller förutsättningar för att komma in på eller klara av ett nationellt program.

Syftet med utbildningen på Individuellt alternativ, IMIND, är att utifrån varje enskild elevs särskilda behov och förutsättningar ge eleven möjligheter att växa och utvecklas socialt och kunskapsmässigt för att senare kunna gå vidare till yrkesintroduktion, preparandutbildning, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

IMIND-utbildningens längd beror på elevens behov, men dock längst tre år.

Du söker till IMIND genom att lämna en ansökan på gymnasiestudera.se

Studieupplägg

På Bergska gymnasiets IMIND-utbildning ser vi varje enskild elevs behov och förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella studieplan och schema.

Den individuella studieplanen kan innehålla:

  • Undervisning i samtliga ämnen som eleven saknar från grundskolan.
  • Vissa programgemensamma karaktärsämnen på nationellt program.
  • Möjlighet till praktik.
  • Motivationshöjande aktiviteter.

All undervisning på IMIND utgår från elevens behov och sker i huvudsak i mindre undervisningsgrupper tillsammans med och under ledning av välutbildade pedagoger. Eleven har dessutom möjlighet till extra specialpedagogiskt stöd.

De elever som har praktik inom arbetslivet följs kontinuerligt upp av skolans praktikansvariga.

Under studietiden läggs stor vikt vid motivationsarbete och stärkande av elevens självkänsla. Detta sker genom att varje elev får enskild coachning under utbildningen, exempelvis genom att få hjälp med att skapa rutiner i sin vardag och utveckla sociala relationer.

Utöver denna coachning har eleven nära kontakt med sin mentor och har tillsammans samtal med fokus på social utveckling, studieteknik och studieresultat.

Eleven har dessutom möjlighet att regelbundet träffa skolans studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image