Fordonstvätt

Vattnet i sjöar och vattendrag kan förorenas genom direktutsläpp, luftförorening och markavrinning. Genom rening av avloppsvatten minskar problemen med vattenföroreningar. Bilägare kan bidra till att minska våra vattenföroreningar till exempel i samband med biltvätt.

Fordonstvätt hemma

Enligt kommunens lokala föreskrifter får tvätt av fordon inte utföras så att tvättvattnet förorenar yt- eller grundvatten.

Det är olämpligt att tvätta bilen på gatan, garageuppfarten eller andra hårdgjorda ytor eftersom tvättvattnet via dagvattensystemet orenat kan ledas till vattendrag där växter och djur tar skada. Om dagvattnet leds till reningsverk hamnar gifterna från tvättvattnet i verkets slam. Tvättvattnet kan innehålla bränsle- och oljerester, giftiga tungmetaller, tvättkemikalier och asfalt. Detta vatten kan inte jämställas med det regnvatten som leds till dagvattensystemet och som detta är avsett för.

Enligt Miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver någon form av nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljön. Kraven gäller även privatpersoner.
Den som vill spola av lera, grus och damm från bilen vid enstaka tillfällen bör ställa bilen på en gräsmatta eller liknande. Markägarens tillstånd krävs dock. Bilen får inte stå på mark med avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dricksvattenbrunn. Att använda såpa, diskmedel eller miljöanpassat tvättmedel kan godtas vid enstaka tillfällen.

Fordonstvätt i tvätthall/"på macken"

Använder du avfettningsmedel ska du tvätta bilen i en tvätthall. Gör ett aktivt miljöval genom att välja en tvätthall med fullt utbyggd rening. Om du vill tvätta bilen själv, använd helst en ”gör-det-självhall” med fullt utbyggd rening av tvättvattnet.
Oljeavskiljare som finns på bensinmackar klarar inte alla kemikalier som hanteras i tvätthallar. Fråga gärna personalen till råds.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image