Värmepumpar

Om du ska installera en värmepump som utvinner värme från berg, jord eller vatten ska du anmäla detta till bygg- och miljönämnden enligt 17 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet med anmälningsplikten är att bygg- och miljönämnden ska få kännedom om planerade värmepumpsanläggningar och meddela beslut om försiktighetsmått. Detta för att undvika skada på miljön eller olägenheter för människors hälsa. Miljöenheten har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att handlägga värmepumpsanmälningar.

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden för att få anlägga en värmepumpsanläggning.

Mer information om värmepumpar

Har du frågor om värmepumpar som inte rör självaste anmälningsförfarandet är du välkommen att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare. För frågor som rör anmälnings- eller tillståndsförfarandet för värmepumpar kan du vända dig till kommunens miljöenhet. Se kontaktuppgifter till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image