Vad ska finnas med i anmälan

Anmälan ska vara inlämnad i god tid innan installationen genomförs. En komplett anmälan går alltid fortare att handlägga. Miljöenheten har upp till sex veckors handläggningstid på en komplett värmepumpsanmälning. Enligt miljöbalken är det förbjudet att påbörja installation innan anmälan har gjorts och tillstånd är skrivet. 

För att anmäla en planerad installation av värmepump ska blanketten Installation av värmepump- Anmälan fyllas i och skickas in till miljöenheten, se under blanketter och e-tjänster. 

Till anmälan ska en situationsplan (Karta) över fastigheten som visar den tänkta placeringen av borrhålet/slangarna/rören, närmaste grannarna, eventuella dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet/slangarna bifogas. Om borrhålet är tänkt att placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns så ska ett grannmedgivande från de berörda grannarna bifogas till anmälan. Blankett till grannmedgivande finns under blanketter och e-tjänster.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image