Anmälan

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver lov, kan du istället behöva göra en skriftlig anmälan till kommunen. Kontakta oss om du är osäker på om du behöver göra en anmälan. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från oss.

Handlingarna som du ska lämna in för anmälan respektive bygglov är samma. Skillnaden är att vid anmälan granskar kommunen ditt ärende framförallt ur byggtekniska aspekter (till exempel tillgänglighet, brand och konstruktion). Den anmälningspliktiga åtgärden ska ändå anpassas till byggnadens och områdets förutsättningar gällande färg, form och material. De behöver däremot inte granska mot detaljplanens bestämmelser vid en anmälan, vilket innebär att handlingstiden blir kortare och kostnaden lägre för anmälan än för bygglov.

 

OBS! Det krävs alltid bygglov för attefallshus, tillbyggnad (15 kvm) och friggebod om åtgärderna hamnar närmare än 4.5 meter till gräns mot gata eller allmän plats.

Exempel på anmälanspliktiga åtgärder är:

  • För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att med en anmälan, ej krav på bygglov, uppföra en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd, ett så kallat Attefallshus
  • För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att med en anmälan, ej krav på bygglov uppföra en tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea
  • För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att med en anmälan, ej krav på bygglov uppföra en tillbyggnad med högst två takkupor
  • För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att med en anmälan, ej krav på bygglov inreda ytterligare en bostad
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation, vattenförsörjning, avlopp och vindkraftverk
  • Ändringar av bärande konstruktioner i en befintlig byggnad
  • Ändring av en byggnad som medför att brandskyddet i byggnaden väsentligt påverkas
  • Omfattande ändringar av en befintlig byggnads planlösning
  • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde (t.ex. kulturmärkt byggnad)
  • Rivning av byggnad eller del av byggnad utanför planlagt område, anmälningskrav gäller dock ej för komplementbyggnader

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image