Bygglov

Bygglov är ett skriftligt tillstånd från Bygg- och miljönämnden som krävs innan du kan bygga nytt, bygga till, eller ändra användningen av en byggnad.

Det krävs bygglov för

Nybyggnad, tillbyggnad och ändring av byggnad

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Om du till exempel glasar in en uteplats under tak räknas det som en tillbyggnad.
 • Ändring som leder till väsentligt annat ändamål
 • Ytterligare bostad, lokal för handel, hantverk eller industri
 • Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckning, eller vid avsevärd påverkan av yttre inom detaljplan.

Andra anläggningar än byggnader

 • fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
 • campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar,
 • friluftsbad, motorbanor och golfbanor, upplag och materialgårdar,
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
 • radio- eller telemaster eller torn,
 • vindkraftverk,
 • murar och plank,
 • parkeringsplatser utomhus,
 • begravningsplatser, och
 • transformatorstationer

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image