Detaljplaner

En detaljplan anger hur ett område ska användas och uppdelas i kvartersmark respektive allmän plats (gata, torg, park etcetera), och hur marken ska ordnas och byggas på.

Detaljplanen består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser samt plan- och genomförandebeskrivning.

Du kan påverka

I detaljplaneprocessen har alla berörda intressenter möjlighet att påverka planens utformning.

Genom samråd med berörda kan önskemål och synpunkter övervägas i ett tidigt skede i planarbetet. Vid utställningen kan alla kvarvarande invändningar lyftas fram för att bemötas.

Detaljplanelagda områden

Praktiskt taget alla större samhällen i kommunen omfattas, helt eller delvis, av detaljplaner, liksom vissa större anläggningar utanför samlad bebyggelse.

De mindre orterna samt delar av de större samhällena saknar detaljplan, men behov av plan kan uppstå i samband med nya byggprojekt och andra större förändringar.

Aktuella detaljplaner

Klicka på den detaljplan här nedanför som du vill läsa mer om.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image