Detaljplanen för kvarteren Spaden, Grepen och Kremlan m.fl. har vunnit laga kraft

19 januari 2017 kl. 09:14

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2016 att anta detaljplanen för bostadsbebyggelse i kvarteren Spaden, Grepen och Kremlan m.fl. Beslutet om att anta detaljplanen vann laga kraft den 13 januari 2017.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att kunna utveckla bostadsbebyggelsen i området och anpassa planbestämmelserna till moderna förhållanden samt att säkerställa de kulturhistoriska värden som finns i delar av området.

Planhandlingar

Övriga planhandlingar finns hos Samhällsplaneringsenheten

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image