Detaljplan för Lillängsskolan har vunnit laga kraft

05 oktober 2016 kl. 00:00

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 att anta detaljplanen för Lillängsskolan, fastigheten Statorn 5. Beslutet om att anta detaljplanen vann laga kraft den 27 september 2016. Detta innebär att bygglov för ny förskola i två våningar kan beviljas.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att uppföra en skolbyggnad. Lillängsskolans
nuvarande förskola avses rivas och ersättas med ny byggnad för förskola. I den nya detaljplanen tillåts området användas för skola/ förskola. Dessutom kommer planen att tillåta en högre byggnation än dagens byggnad. Vid
ekbacken kommer byggnation ej att tillåtas utan marken kommer att användas som lekområde för barn.

Planhandlingar

Övriga planhandlingar finns hos Samhällsplaneringsenheten

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image