Detaljplan för Viberga har vunnit laga kraft

12 januari 2017 kl. 13:29

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2016 att anta detaljplanen för Viberga handelsområde, fastigheten Hårstorp 2:12 m.fl. Beslutet om att anta detaljplanen vann laga kraft den 2 januari 2017.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Syftet med detaljplanen

Planen syftar till att göra det möjligt att utveckla handelsområdet och bygga ut för befintliga och nya verksamheter. Detta görs genom att ta bort begränsningen av byggnadsarea och lägga till bestämmelsen Z – verksamheter för att göra det möjligt att bredda utbudet inom handelsområdet.

Planhandlingar

Övriga planhandlingar finns hos Samhällsplaneringsenheten

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image