Nytt bostadsområde i Melby

27 november 2017 kl. 06:00

Finspångs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett nytt bostadsområde i Melby. Området kommer att bestå av en blandad  bebyggelse i högst två våningar.

I området uppförs cirka 100 bostäder med blandad upplåtelseform. Bostadsbebyggelsen kommer att bestå av en blandning av enbostadshus, parhus och radhus i en till två våningar samt terrasshus.

I den nordvästra delen av området ges möjlighet att uppföra en förskola med två avdelningar för att täcka behovet av förskoleplatser i området i väntan på att en större förskola byggs på grannfastigheten Vistinge 6:24. Separat detaljplan kommer att upprättas för denna fastighet.

I detaljplanen avsätts även ytor för ett nytt vatten- och avloppsreningsverk ut mot riksvägen. Området får även användas för avfallsstation. Vatten- och avloppsfrågan kommer att lösas med en enskild VA-anläggning till att börja med. Parallellt med planarbetet kommer en förstudie genomföras för att utreda hur vatten- och avloppsfrågan i stråket mellan Finspång och Svärtinge ska lösas på längre sikt.

Planområdet berör delar av fastigheterna Melby 3:3 och Melby 3:16 som ligger vid Vistingekorset mellan Finspång och Svärtinge. Marken ägs av privat fastighetsägare.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Samråd

Planhandlingarna är tillgängliga för samråd i kommunhusets entré på Bergslagsvägen 13-15 mellan 27 november 2017 och 12 januari 2018.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdagen 12 december 2017 kl 18.00-19.30 i Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång. Anmälan ditt deltagande för mötet senast 8 december via e-post till Marika Östemar.

Synpunkter senast 12 januari

Dina eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget skickar du via e-post eller vanlig post till samhällsplaneringsenheten, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image