Detaljaplanen för Värdshuset har vunnit laga kraft

18 januari 2017 kl. 15:27

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2016 att anta detaljplanen för Värdshuset 1, Bruket 1 samt del av Högby 1:2. Beslutet om att anta detaljplanen vann laga kraft den 13 januari 2017.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att fastighetsreglera för en mer ändamålsenlig fastighetsindelning. Bland annat behöver Värdshuset 1 mer mark för att kunna tillgodose sitt parkeringsbehov inom den egna fastigheten. Syftet är också att skydda områdets kulturhistoriska värden.

Planhandlingar

Övriga planhandlingar finns hos Samhällsplaneringsenheten

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image