Planprocess

PlanprocessenÖversiktsplanearbetet kan delas in i fem olika skeden:

  • Program
  • Samråd
  • Utställning
  • Antagande
  • Aktualitetsprövning

Program

Programskedet är inte formellt reglerat i Plan- och bygglagen, men brukar ofta inledas genom möten för att diskutera hur översiktsplanearbetet ska bedrivas. Vilka mål har kommunen? Vilken är den huvudsakliga inriktning som översiktsplanen ska ha?

Samråd

Kommunen ska samråda med myndigheter, intresseföreningar och enskilda under översiktsplanearbetet. Syftet med samrådet är att informera om innehållet i översiktsplanen, för att ge berörda möjlighet att påverka innehållet och förbättra beslutsunderlaget. De synpunkter som inkommer under samrådet ska samman-ställas i en samrådsredogörelse.

Utställning

Sedan ställs översiktsplanen ut under minst två månader. Utställningen ger berörda möjlighet att se hur synpunkter från samrådsskedet behandlats i planen, samt möjlighet för nya synpunkter att föras fram. Synpunkter ska lämnas skriftligen under utställningstiden. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande som bifogas planhandlingarna.

Till översiktsplanen ska länsstyrelsens granskningsyttrande över planförslaget bifogas. Här ska länsstyrelsen bedöma hur kommunen hanterat mellankommunala frågor, riksintressen, hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormer. I yttrandet ska också framgå om länsstyrelsen inte godtagit någon del av planen.

Antagande

Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Planen ska då den vunnit laga kraft skickas till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget.

Aktualitetsprövning

Aktualitetsprövning innebär att kommunfullmäktige varje mandatperiod ska ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen ska i samband med detta redogöra för de statliga intressena och ge sin syn på planens aktualitet.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image