Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Samma regler gäller i hela landet.

Omfattning

Strandskyddet gäller vid alla sjöar och vattendrag oavsett storlek och regleras i Miljöbalken. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter upp från strandlinjen vid normalt vattenstånd.

Strandskyddet är ett förbud

Inom strandskyddsområde är det till exempel inte tillåtet att bygga eller göra anordningar som utökar den egna tomtplatsen. Det gäller även om det är din egen mark. En del åtgärder som inte utökar den privata zonen får genomföras utan dispens, till exempel renovera huset. En sådan åtgärd bedöms inte begränsa det rörliga friluftslivets tillträde till området eller skada växt- och djurliv. Särskilda regler gäller för yrkesmässigt skogs- och jordbruk samt fiske.

Dispens från strandskyddet

Under vissa förutsättningar och i vissa fall kan dispens ges för en åtgärd som strider mot förbudet i strandskyddslagstiftningen. En åtgärd får inte försämra för friluftsliv och växt- och djurliv. Dessutom krävs att det finns särskilda skäl för att få dispens. För att säkra friluftslivets tillgänglighet till området ska en fri passage lämnas mellan strandlinjen och en anläggning/byggnad

Att söka dispens

Ansökan om strandskyddsdispens skickas i två exemplar till bygg- och miljöenheten. De ritningar och handlingar som krävs är likvärdiga de handlingar som krävs vid ett bygglovsärende.
Under Mina sidor hittar du blanketten för ansökan om strandskyddsdispens.

Avgifter

Avgift för strandskyddsärenden tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Observera att kommunen har rätt att ta ut avgift även vid ett avslag (negativt besked).
Mer information om taxan hittar du under rubriken Kommun-och-politik/Mal--och-styrdokument.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image