Nedgrävning av häst

Om du vill gräva ner en avliden häst krävs att du först tar kontakt med bygg- och miljöenheten för ett samråd kring och godkännande av platsen.

  • Placering av grop för hästkadavret bör ligga mer än 100 m från närmaste vattentäkt och ej inom vattenskyddsområde.
  • Platsen bör vara torr och solig med genomsläppliga jordarter (som sand, grus eller morän) samt ligga utanför detaljplanelagt område.
  • Avstånd till närmsta sjö/vattendrag bör vara minst 30 meter.
  • Hästen bör ej ha lidit av smittsam sjukdom.
  • Avstånd från botten av graven till högsta grundvattenyta under året bör vara minst 1 meter. Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Helst bör en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden.

Bygg- och miljöenheten tar ut en timavgift för handläggning av ärendet.  Total nedlagd tid hamnar vanligtvis på 2 timmar. 

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image