Hälsoskydd

Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Hälsoskyddet är reglerat i lagar som Miljöbalken med tillhörande förordningar, Strålskyddslagen, Smittskyddslagen, Tobakslagen samt Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens författningssamlingar.

Miljöenhetens arbetsområden

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskyddet. Miljöenheten har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att bedriva hälsoskyddsarbetet. I arbetet med hälsoskyddet ingår bland annat tillsyn och handläggning av anmälningar. Exempel på områden som miljöenheten bedriver tillsyn över är;

  • skolor och förskolor
  • idrottsanläggningar, badanläggningar och solarium
  • lokaler för hygienisk behandling (så som fotvård, akupunktur, tatuering, massage, hårvård)
  • hotell

Vid tillsyn tas en avgift ut enligt kommunens taxa.

Miljöenheten handlägger anmälningar inom hälsoskyddsområdet som till exempel anmälan om olägenhet och anmälningar av nya verksamheter. De anmälningar om olägenheter som inkommer till miljöenheten är till exempel bristfällig städning i offentliga lokaler, buller från fläktar och restauranger, bristande ventilation, fukt och mögel samt vedeldning.

Anmälningsplikt

Vissa verksamheter innebär en särskilt tydlig risk för människors hälsa och är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. All form av skolverksamhet upp till gymnasienivå ska anmälas till miljöenheten likaså hygienisk verksamhet som kan innebära risk för blodsmitta, badanläggning och solarieverksamhet. Se mer under rubriken Anmälningspliktiga verksamheter.

Du är skyldig att skaffa dig kunskap

Alla verksamheter omfattas av egenkontroll. Enligt miljöbalken är du skyldig att kontrollera din egen verksamhet och skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

Läs mer om egenkontroll på Socialstyrelsens webbplats. Se länk under rubriken Mer information till höger på sidan.

Kommunen har meddelat lokala hälsoskyddsföreskrifter som du kan ta del av under rubriken Regler bland våra mål- och strydokument.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image