Olägenheter

I Miljöbalkens 9 kap 3 § står det: ”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

När är det en olägenhet?

För att störningar ska anses vara en olägenhet för människors hälsa ska de vara betydande och ha en viss varaktighet. Antingen ska störningen pågå under en sammanhängande tid eller så ska den vara återkommande. Bedömningen av om en störning ska omfattas av begreppet olägenhet ska göras från medicinska eller hygieniska utgångspunkter, utan att man tar hänsyn till ekonomiska eller tekniska avvägningar. Bedömningen av störningen ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet, men hänsyn ska tas till personer som är något känsligare än normalt till exempel allergiker.

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Olägenheter kan till exempel vara;

  • problem med låga temperaturer
  • radon
  • vedeldning
  • höga ljudnivåer
  • buller
  • tobaksrök
  • mögel och fukt
  • bristande ventilation.

Kontakta den som stör

Vid olägenhet skall i förstahand fastighetsägaren eller den som stör kontaktas. Om den som stör inte känner till att grannar eller andra störs är det svårt att göra något åt problemet. Om problemen kvarstår kan du kontakta miljöenheten. Vid befogade klagomål kan bygg- och miljönämnden, genom miljöenheten, ingripa och kräva åtgärder för att förhindra skador och obehag för människors hälsa.

Vid befogade klagomål tas en timavgift ut för miljöenhetens nedlagda handläggningstid, enligt kommunens taxa.

Om du vill kontakta miljöenheten med ditt problem lämna gärna in det skriftligt via vår blankett Klagomål på boendemiljö/offentliga lokaler.

Du hittar blanketten klagomål på boendemiljö och offentlig lokal under Mina sidor

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image