Anmälningspliktiga verksamheter

Enligt miljöbalkens 9 kapitel och Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska vissa hälsoskyddsverksamheter anmälas till kommunen. Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera:

  • verksamhet där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • bassängbad som är upplåtna allmänheten eller som annars används av många människor
  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola eller internationell skola

Enligt 10 § i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar ska den som avser att bedriva verksamhet med kosmetiskt solarium anmäla detta till kommunen.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling är: tatuering, piercing, fotvård och akupunktur.

Anmälningsplikten innebär att verksamheten ska anmälas, med verksamheten avses både lokalen och den verksamhet som ska utföras i lokalen. Ambulerande verksamheter är därigenom också anmälningspliktiga. Om en anmälningspliktig verksamhet ska flytta till en ny lokal behöver den anmälas igen till miljöenheten eftersom en ny riskbedömning behöver göras. Även om flera anmälningspliktiga verksamheter delar på en lokal så ska varje verksamhet anmälas för sig.

Anmäl verksamheten minst sex veckor innan före start

En anmälan måste göras till miljöenheten minst sex veckor innan verksamheten startar. En avgift tas ut för anmälan enligt kommunens taxa. Om du startar verksamheten innan anmälan är gjord riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift enligt 3 kap 3 § Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Tillsyn

I Finspångs kommun har Bygg- och miljönämnden ansvar för tillsynen på anmälningspliktiga verksamheter men också för tillsynen på andra hälsoskyddsverksamheter. Tillsyn bedrivs för att säkerställa syftet med miljöbalken och tillhörande föreskrifter. Exempel på lokaler där tillsyn ska bedrivas är:

  • skolor och förskolor
  • hotell, vandrarhem och campinganläggningar
  • badanläggningar och idrottsanläggningar
  • solarier
  • frisersalonger
  • flerbostadshus.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen enligt 27 kap 1 § miljöbalken. Avgiften debiteras genom årsavgift eller timavgift enligt kommunens taxa.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image