Dricksvatten

Behöver du registrera din dricksvattenanläggning?

Verksamheter som tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer, alternativt tillhandahåller dricksvatten som en del av en offentlig eller kommersiell verksamhet omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Verksamheter som omfattas av föreskrifterna måste registreras som livsmedelsanläggning. Anmälan om registrering skickas till kommunens miljöenhet.

Blankett för anmälan hittar du på blankettportalen Mina sidor.

Provtagningsprogram

Enligt föreskrifterna (SLVFS 2001:30) ska dricksvatten vara hälsosamt och rent (7 §) och uppfylla vissa kvalitetskrav. Vattnets kvalitet måste undersökas och ett egenkontrollprogram ska därför upprättas där bland annat provtagningspunkter och frekvens anges. Ansvaret för detta ligger på den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten. Ett förslag på kontrollprogram ska skickas in till tillsynsmyndigheten det vill säga bygg– och miljönämnden i kommunen. Nämnden fastställer sedan kontrollprogrammet och vid kommande tillsynsbesök ska resultat av bland annat provtagningar kunna visas upp.

 Regelbundna undersökningar av vattnet ska göras i form av normal och utvidgad kontroll. Normal kontroll innebär att prover tas med jämna mellanrum och analys görs av ett mindre antal ämnen. Utvidgad kontroll görs inte lika ofta och innebär att ett stort antal ämnen analyseras. Ackrediterade laboratorier måste användas för analys och bedömning av proverna. 

Om problem uppstår

Vid problem med vattenkvalitén är det viktigt att snabbt informera berörda   t.ex. konsumenter, miljöenheten och fastighetsägare. En utredning av orsaker till problemet måste påbörjas omedelbart av den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet.

Kommunalt vatten

Du får utförligare information rörande kommunalt dricksvatten genom att gå till Finspångs Tekniska Verks webbplats.

Taxor för kommunalt vatten

I Finspångs kommun är det Finspångs Tekniska Verk som förser dig som har kommunalt vatten med rent och friskt vatten. Avgifter för kommunalt vatten och avlopp hittar du på Finspångs Tekniska Verks webbplats under rubriken Priser och avtal.

Enskilt dricksvatten

Om du har egen brunn så kallat enskilt dricksvatten, är du själv ansvarig och får kontrollera din vattenkvalitét.

Vill du ha råd och information är du välkommen att kontakta kommunens miljöenhet eller läsa mer under rubriken Enskilt dricksvatten till vänster.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image