Föroreningar i dricksvattnet

Problem med vattenkvaliteten kan uppstå naturligt genom att olika ämnen urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Särskilt bergborrade brunnar kan naturligt innehålla höga halter av exempelvis radon, arsenik och uran.

Radon

Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Ytvattentäkter innehåller nästan inget radon alls. Men djupborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt. Särskilt i områden där berggrundens halt av uran är högre än normalt. Det drabbar främst dem som har egna brunnar. När radonförande vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften. 

En grov tumregel är att om radonhalten i vattnet är 1000 Bq/l ger bidraget till inomhusluften upphov till en radonhalt på ca 200 Bq/m³. (Bq = Bequerel, den enhet man mäter i.) Det är inte bra att dricka vatten med höga radonhalter och det anses vara särskilt olämpligt för barn upp till 10 år. Därför har livsmedelsverket i Dricksvattenkungörelsen infört följande gränsvärden för radon i  kommunalt- och enskilt vatten: mer än 100 Bq/l = tjänligt med anmärkning, mer än 1.000 Bq/l = otjänligt.

Radonmätningar

Det enda sättet att ta reda på om vattnet innehåller höga radonhalter är att göra en analys. Det finns flera olika metoder, men de måste utföras på rätt sätt för att resultatet ska vara pålitligt. Vattnet måste vara friskt, inte ha stått i rören eller brunnen i mer än 10 timmar och man måste se till att radonet inte får tillfälle att avgå till uften när provet tas.

Arsenik

Arsenik (As) är ett grundämne som förekommer naturligt i varierande halter i berggrunden.

I vissa områden kan förhöjda halter av oorganisk arsenik finnas i grundvattnet till följd av utlösning från omgivande berggrund och marklager.

Det har uppmätts höga arsenikhalter i vatten från bergborrade brunnar i vissa områden i östra Mellansverige. Det är därför viktigt att kontrollera arsenikhalter i bergborrade brunnar och att undersöka tekniska möjligheter att sänka arsenikhalter i dricksvatten.

Arsenikkoncentrationen i omgivningsluft är normalt mycket låg.

Uran

Uran (U)  förekommer naturligt i Sveriges berggrund och kan därmed också finnas i dricksvattnet från borrade brunnar. Om det visar sig att du har mer uran i vattnet än Socialstyrelsens riktvärde bör du undersöka om det går att få dricksvatten från annat håll eller sätta in filter. Att späda ut det uranhaltiga vattnet med vatten som håller låg halt uran eller inget uran alls är en tänkbar åtgärd. Membranfiltrering eller jonbytare kan fungera. När det gäller uran räcker det att åtgärda det vatten som används som dricksvatten och till matlagning.

Rikt- och gränsvärden (As, U)

Gränsvärdet för arsenik i dricksvatten är 10 µg/l inom EU. (µ= mikrogram = miljondels gram). Gränsvärdet för arsenik är baserat på risk för cancer.
Riktvärde för uran är 15 mikrogram per liter vatten. Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning.

Undersök och ta prover på vattnet

Miljöenhetens rekommendation till dig med egen borrad brunn är att du undersöker och tar prov på vattnet för att få veta om det innehåller radon, arsenik eller uran.

Du som är brunnsägare kan vända dig till kommunens miljöenhet för rådgivning – eller direkt till ett ackrediterat laboratorium.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image