Luftvård

Frisk luft utan skadliga föroreningar är en förutsättning för att mänTrädtoppar med himmel och moln, fotograf Jennie Jansson.niskor och natur ska må bra. Luftföroreningar bidrar bland annat till försämrad hälsa hos männinskor och djur samt till övergödning och försurning. Luftkvaliteten i Finspång är övervägande bra. Frågan måste dock alltid bevakas i samhällsplaneringen.

Miljökvalitetsnormer

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. Förordningen syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. De ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel. MKN anger de föroreningsnivåer som naturen tål och som människan kan utsättas för utan fara. Nivåerna är satta utan hänsyn till tekniska eller ekonomiska förhållanden.

Östergötlands luftvårdsförbund

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Förbundet är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar eller har intressen i luftvårdsfrågor. Östergötlands luftvårdsförbund bedriver övervakning av luftföroreningar och dess påverkan på miljön.

Inom Luftvårdsförbundet finns en fördjupad samverkan kring beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. För beräkning används SMHI:s program Simair. I Finspångs kommun genomförs varje år beräkningar av föroreningsnivåer för partiklar (PM 10) och kvävedioxid (NO2) för två utvalda gator. Bedömningen så här långt är att det inte föreligger någon risk att MKN överskrids för något ämne i Finspångs kommun.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image