Cisterner

Oavsett om du har en mindre villatank för olja eller en större cistern för bensin, är du som ägare av cisternen ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Oljeutsläpp kan döda djur och växter om det sker i mark och vatten. Utsläpp från läckande cisterner av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och vattentäkter för lång tid framåt.

Naturvårdsverkets föreskrifter

Regler finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor. Naturvårdsverkets föreskrifter gäller all förvaring av dieselbrännolja och eldningsolja i öppna cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter. De gäller för cisterner ovan mark upp till 10 kubikmeter samt för cisterner i mark. De gäller även för tillhörande rör- och slangledningar. Med öppen cistern menas cistern (icke trycksatt) som har ett avluftningsrör. 

Installation

Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovan och i mark, ska du informera miljöenheten i kommunen i god tid innan anläggningen tas i bruk (minst fyra veckor innan). Ska du installera en inomhuscistern behöver du endast informera miljöenheten om cisternen ligger inom ett vattenskyddsområde. En installationskontroll måste dock utföras. För vissa större cisterner krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Återkommande besiktning

Efter den första kontrollen eller installationskontrollen måste cisternen kontrolleras återkommande vart 12:e år. För äldre cisterner, som inte har tillfredsställande korrosionsskydd, gäller vart 6:e år. Inom vattenskyddsområde kan intervallen tre eller sex år förekomma. Om du är osäker på kontrollintervallet kan du kontakta miljöenheten.

Efter kontroll av cistern utomhus, ovan mark och i mark samt cistern inomhus ska kontrollrapporten sparas och på begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. Kontrollrapporten för de cisterner Sprängämnesinspektionen reglerar ska du sända till bygg- och miljönämnden.

Cistern som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk måste du tömma och rengöra. Cisterner som varaktigt tas ur bruk ska tas bort helt. Det är viktigt att ta bort påfyllnadsröret och avluftningsledningen så att cisternen inte återfylls av misstag. En anmälan om att cisternen tagits ur bruk ska sändas till tillsynsmyndigheten. En blankett för detta finns under rubriken Blanketter.

Kontroller

Kontrollföretag som anlitas skall vara ackrediterade av SWEDAC och en lista på ackrediterade företag hittar du på deras webbplats.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image