Riktlinjer för utomhuscisterner ovan mark

Bygg- och miljönämnden har beslutat om riktlinjer för utomhuscisterner ovan mark vid förvaring av diesel, eldningsolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor inom Finspångs kommun.

Allmänt

Dessa riktlinjer gäller för utomhuscisterner  vid förvaring av diesel eller eldningsolja och andra miljö- och brandfarliga produkter. Riktlinjernas syfte är att förebygga skador i miljön vid eventuella läckage.

Ny cistern

Vid nyanläggning av cistern > 1 m3 skall den förses med invallning. Detta gäller även vid köp av begagnad cistern. Även cisterner med volymer < 1 m3 bör förses med invallning.

Befintlig cistern

För befintliga cisterner > 1 m3  skall dessa snarast möjligt, dock senast 2010-01-01, förses med invallning. Tiden fram till invallning skall cisterner vara placerade på tätt underlag, tex. betong och vara påkörningsskyddade.

Mobila cisterner

Vid tillfälliga uppställningar kan dubbelmantlade cisterner som är påkörningsskyddade och utrustade med droppskydd vara ett alternativ till invallning.

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Cisterner som varaktigt tas ur bruk ska tas bort helt för att man ska kunna hitta och åtgärda eventuella utsläpp från cisternen till marken omkring. Friliggande rördelar som  t ex påfyllningsrör måste tas bort så att inte kemikalier fylls på av misstag.

Invallningens urformning

Invallningen skall minst rymma största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym. Kanter och botten skall utföras i tätt material t ex betong som motstår de produkter som skall lagras. Cisternen och invallningen  skall förses med regnskydd som effektivt avleder nederbördsvatten.

Besiktningar

Cisterner och rörledningar skall besiktas regelbundet  enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.(NFS 2000:4). Det betyder att cisterner ovan mark skall besiktas vart 6:e år(ej korrosionskyddad) och vart 12:e år(korrosionsskyddad). Inom vattenskyddsområde halveras besiktningstiden. Kopia av kontrollrapporten skall skickas till Bygg- och miljöförvaltningen, miljöavdelningen*).

Övrigt

Vid installation av cistern > 1 m3 skall anmälan göras till Bygg- och miljöförvaltningen, miljöavdelningen*) i god tid innan installation påbörjas. För cisterner > 5 m3 skall även tillstånd sökas hos Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen**).

Avståndet  till närmaste vattentäkt bör vara minst 50 m
Överfyllnadsskydd skall finnas.(NFS 2000:4)
Upphängningsanordning för pump/tankningshandtag skall finnas för att förhindra nedrivning av slangen. Dessutom bör låsning av själva handtaget finnas för att förhindra att olja eller dyl. kan rinna ut om man inte håller i handtaget
Cisterner inom vattenskyddsområde skall vara invallade och förses med skylt vid påfyllningsanordningen(NFS 2000:4). Skylten skall upplysa om att man befinner sig inom vattenskyddsområde.

Förutom kommunens riktlinjer måste innehavaren av cisterner givetvis uppfylla gällande lagstiftning inom området.

 

*)    Numera: Miljöenheten, Sektor samhällsbyggnad

**)  Numera: Samhällsplaneringsenheten, Sektor samhällsbyggnad

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image