Köldmedia

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser. Begreppet stark växthusgas innebär att gasen bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid. Det finns därför lagar för att minimera läckage från anläggningar som innehåller dessa gaser. Om du är operatör för en anläggning med köldmedier så har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

En ny EU-förordning har trätt i kraft den 1 januari 2015. Den nya svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser gäller från och med den 1 januari 2017. En förändring i den nya förordningen är att det inte längre är antalet kilo köldmedium som är utgångspunkten för vilka regler som gäller för anläggningen. Nu är det istället vilken typ av köldmedium som används i anläggningen och dess påverkan på växthuseffekten. Detta beräknas i CO2-ekvivalenter, d.v.s. hur många gånger större påverkan de har på växthuseffekten än samma mängd koldioxid.

Krav på läckagekontroll

Kraven på läckagekontroll gäller för anläggningar som innehåller mer än 5 ton CO2-ekvivalenter. Hur ofta läckagekontrollerna ska göras bestäms av mängden CO2-ekvivalenter. 

Mängden CO2-ekvivalenter (CO2e)

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer men än 50 ton CO2e

 

minst 1 gång per 12 månader

 

50 ton CO2e eller mer men mindre än 500 ton CO2e

 

minst 1 gång per 6 månader

 

 

500 ton CO2e eller mer

 

minst 1 gång per 3 månader

 

Om anläggningen har installerat ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. Läckagekontrollen ska ske av certifierad person.

Årlig rapportering

Om din anläggning innehåller utrustning med en sammanlagd mängd köldmedier på 14 ton CO2-ekvivalenter HFC eller HCFC eller mer ska en rapport innehållande bl.a. läckagekontroller skickas in till bygg- och miljöenheten.  I 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser framgår vad rapporten ska innehålla.

Rapporten ska vara inskickad till bygg- och miljöenheten senast 31 mars året efter kalenderåret och vara undertecknad av operatören eller försedd med dennes elektroniska underskrift. Om rapporten inte har inkommit till bygg- och miljöenheten senast den 31 mars året efter kalenderåret är det förenat med miljösanktionsavgift.

Enligt taxa beslutat av kommunfullmäktige tar bygg- och miljöenheten ut en avgift för handläggning av den årliga rapporteringen.

Informera om installation

Innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter eller mer måste du i förväg informera bygg- och miljöenheten. Informationen ska lämnas i så god tid att det finns möjlighet att ordna samråd med berörda parter. Vid installation och konvertering bör köldmedium med minst påverkan på växthuseffekten väljas.

Blankett för information om installation eller skrotning samt årlig kontroll av köldmedia kan du hämta på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbplats.

Om inte bygg- och miljöenheten informeras om installation eller konvertering av utrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter eller mer är det förenat med miljösanktionsavgift.

Operatör

Operatör är den som har ansvar och befogenheter att besluta om tekniska ändringar av aggregatet. I många fall är ägaren till aggregatet även dess operatör men vid större installationer kan vissa avtal innebära att operatören är en annan verksamhet.

Det är operatören som är juridiskt ansvarig för köldmedieaggregaten.

 Som operatör är du skyldig att:

  • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
  • Årligen rapportera ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in till bygg- och miljöenheten senast den 31 mars året efter kalenderåret 
  • Känna till och godkänna rapportens innehåll
  • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt samt att det redovisas ett skrotningsintyg till bygg- och miljöenheten
  • Informera bygg- och miljöenheten om du installerar eller konverterar utrustning som innehåller mer än 14 ton CO2-ekvivalenter.

Certifierad person

Endast personal som är certifierad får installera, underhålla, reparera och tömma köldmedieanläggningar som innehåller HFC eller HCFC. Läckagekontrollen ska utföras av certifierad person.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image