Lantbruk

Miljöenheten bedriver regelbunden miljötillsyn på lantbruk i kommunen. Både på djurhållande gårdar och gårdar med enbart växtodling. Vid tillsynen kontrolleras bland annat hantering och förvaring av stallgödsel, bekämpningsmedel och andra kemikalier, avfall och animaliska biprodukter (djurkadaver).

Förutom tillsyn på plats hanterar inspektörerna också andra ärenden som gäller lantbruken. Det kan vara ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel, anmälan om mellanlagring av olika gödselmedel eller olika typer av klagomål.

Djurskyddstillsynen ansvarar Länsstyrelsen för. Se länk under "Mer information" till höger.

Stallgödsel

Lagring av stallgödsel ska ske så att inget läckage kan ske till omgivningen. Under vissa omständigheter kan tillfällig lagring i fält vara möjlig, se information från Miljösamverkan Östergötland om stukalagring. Lagras mer än 10 ton stallgödsel i fält krävs föregående anmälan till bygg- och miljönämnden. Blankett för anmälan finns här.

Reglerna för lagring och spridning av gödsel skiljer sig åt inom nitratkänsligt område och utanför nitratkänsligt område. I Finspångs kommun är gamla Risinge församling klassat som nitratkänsligt område. För utförligare regler om spridning och lagring se länk till Länsstyrelsen webbplats under "Mer information" till höger.

Hantering av kadaver

Av smittskyddsskäl är det förbjudet att gräva ner avlidna lantbruksdjur. Döda djur skall normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. I väntan på transport skall djurkroppen förvaras på hårdgjord yta och väl täckt för att hindra vilda djur att komma åt den.

Om du vill gräva ner en avliden häst krävs att du först tar kontakt med miljöenheten för ett samråd kring och godkännande av platsen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image