PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett av de farligaste miljögifter vi känner till. PCB tillverkades under perioden 1956-1973 och användes som till exempel mjukgörare i fogmassor och halkfria golv, förseglingsmassa i isolerglas, i kondensatorer och som tillsatser i färger och oljor. PCB sprids genom läckage från fogmassor till luft, mark, vatten och in i byggnader samt genom läckage från PCB-innehållande produkter som gått till deponi. PCB bedöms kunna påverka människors hälsa genom försvagat immunförsvar, störda hormon- och enzymbalanser i kroppen, ökad cancerfrekvens och påverka det centrala nervsystemet. 

Den 1 mars 2007 trädde förordning (2007:19) om PCB m.m. ikraft och i denna framgår det att byggnader som innehåller PCB-produkter ska saneras. Fastighetsägaren har ett övergripande ansvar för sin fastighet och att de åtgärder som vidtas i fastigheten utförs i enlighet med lagstiftningens regler. 

Inventering av PCB

I lagstiftningen krävs att du som äger flerbostadshus, industribyggnad eller annan anläggning som är byggd, ombyggd eller renoveras mellan 1956 och 1973 ska inventera och undersöka om det finns PCB i byggnaden. Resultatet av inventeringen ska ha redovisats för bygg- och miljönämnden (miljöenheten) senast den 30 juni 2008. 

Sanering av PCB

Om det förekommer halter med PCB som överstiger 500 mg/kg (vikt-ppm) i byggnaden eller anläggningen ska detta avlägsnas senast: 

A) den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969 och annat inte följer av nedanstående punkter

B) den 30 juni 2016, om:

  • massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973,
  • byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973, eller
  • massan har använts inomhus, eller
  • massan har använts i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.  

Ägaren till en byggnad eller anläggning där halten är 50-500 vikt-ppm ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.  

Anmäl till tillsynsmyndigheten

Senast tre veckor innan en åtgärd/sanering vidtas ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten (miljöenheten). Anmälan ska innehålla de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att bedöma de effekter som åtgärden kan ha på människors hälsa och på miljön. 

För att miljöenheten ska kunna utöva sitt tillsynsarbete och få veta hur långt saneringsarbetet har kommit inom kommunen är det viktigt att fastighetsägaren rapporterar avslutad sanering till miljöenheten. 

Isolerrutor och kondensatorer

Vissa typer av isolerrutor från tiden 1956-1980 kan vara förseglade med PCB-haltig massa. Dessa rutor användes framförallt i offentliga byggnader och kontorshus, men inte i någon större utsträckning i bostadshus. 

Kondensatorer med PCB kan förekomma i lysrörsarmatur installerade före 1980. Småkondensatorer i enfasmotorer installerade fram till 1980 kan innehålla PCB-olja och finns bland annat i fläktar till oljebrännare, i cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar. I importerad utrustning finns det risk för att PCB-kondensatorer kan hittas i installationer även efter 1980. PCB-olja kan även finnas i transformatorer och större kondensatorer i ställverk och elcentraler tillhörande äldre fastigheter. 

Isolerrutor med förseglingsmassa samt kondensatorer i armaturer och transformatorer med PCB utgör ingen akut spridningsrisk. De kan därför sitta kvar, men ska tas om hand på ett säkert sätt vid renovering, rivning eller bytas ut efterhand. Hantering vid borttagande regleras i avfallsförordningen (SFS 927:2011). 

Märkning av varor

För att det ska vara tydligt att en vara innehåller PCB finns det bestämmelser om märkning. Ägaren till PCB-varan ansvarar för att den är tydligt märkt med uppgift om att varan innehåller en PCB-produkt. 

Märkningen ska finnas på varan och dess eventuella förpackning eller annat emballage som PCB-varan finns i. Om detta inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt ska märkningen vara väl synlig för den som ska reparera, byta ut eller avlägsna varan. Bedömningen måste göras från fall till fall. Vid tillsyn kan tillsynsmyndigheten förelägga om märkning. 

Exempel på varor som ska märkas upp är isolerglasrutor och kondensatorer. 

Mer information

Mer information om PCB hittar du hos Naturvårdsverket se länk under rubriken Mer information till höger på sidan. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image