Ängarna i Vibjörnsparken

Som en del i utvecklingen av Äng i Vibjörnsparken, Foto Marika SjödinVibjörnsparken skapades det under våren 2017 två stycken blomsterängar i parken.

Blomsterängar, eller slåtterängar som de också kallas, är helt enkelt en yta med många olika blommande örter och gräs. Varje år slåttras ängarna, och efter att växtdelarna har legat på platsen en tid och fröat av sig tas de bort. Sättet ängarna sköts på gynnar den biologiska mångfalden då man motverkar att en särskild art tar överhanden och konkurrerar ut de andra.

Ängar är inte bara vackra att se på, där kan även insekter som fjärilar, humlor och bin hitta mat i form av pollen och nektar. I sin jakt på mat hjälper insekterna även växterna att bli pollinerade som då kan skapa sina frön och leva vidare år efter år. 

I Vibjörnsparkens ängar kommer det att finnas en stor variation av blommor, bland annat: 

 • Stor blåklockaÄngsblomma i Vibjörnsparken, Foto Marika Sjödin
 • Blåklint
 • Pästkrage
 • Gullviva
 • Ängsvädd
 • Solvända
 • Gökblomster
 • Ängssyra
 • Humleblomster
 • Smörblomma
 • Förgätmigej
 • Styvmorsviol

Här finns en sammanställning av de fröblandningar som har såtts på ängarna (PDF-fil, 93 kB). När en äng anläggs dröjer det några år innan de står i full blom, först kommer de ettåriga blommorna och sedan de fleråriga. 

Här finns informationsskylten som sitter uppe i parken (PDF-fil, 1 Mb). 

 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt Lokala naturvårdssatsningen logotypär medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image