Ölstadsjöns naturreservat

Träskylt med Ölstadsjöns naturreservat.Ölstadsjöns naturreservat är beläget Finspångs tätort och är Finspångs enda kommunala reservat.

ÖlstadsjönÅr 1850 mätte Ölstadsjöns yta 40 hektar, nästan lika stort som hela reservatet idag. På den tiden var behovet av jordbruksmark stort och det bestämdes att sjön skulle sänkas. Sjön var helt torrlagd under några år, men när utloppet täpptes igen bildades åter en liten sjö som visade sig bli ett paradis för fåglar. På 50- och 60-talet häckade många fåglar i området.

År 2000 bildade kommunen det 48 hektar stora naturreservatet för att bevara och utveckla de värdefulla naturvärdena och även främja friluftslivet. Sedan reservatsbildningen har ett restaureringsarbete pågått för att skapa gynnsamma förutsättningar för främst fågellivet genom exempelvis bete.

I reservatet kan exempelvis tofsvipa, brun kärrhök, sothöna, vattenrall, gråhäger och enkelbeckasin beskådas. I sjön med omgivande dammar och de betade stränderna trivs även trollsländor och den sällsynta större vattensalamandern.


Anordningar för friluftslivet
I anslutning till och i reservatet finns flera anordningar för friluftslivet. Intill Skäggebyvägen finns en tillgänglighetsanpassad ramp med utkiksplats och innan golfklubbens anläggning finns en utkiksplats med fikabord. Det finns även en träspång som leder besökarna längs med golfbanans kant till fågeltornet inne i reservatet. I fågeltornet finns bänkar att sitta på och bord för fikakorgen.

Regler för allmänheten
Utöver generella regler vid vistelse i skog och mark är det vid Ölstadsjön förbjudet att:

1 skada eller borttaga naturföremål eller ytbildningar.
2 gräva upp växter.
3 ta döda träd, både rotstående och liggande, till ved eller dylikt.
4 göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats.
5 på störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt.
6 uppträda så att djurlivet störs, t ex klättra i boträd.
7 medföra okopplad hund eller annat husdjur.
8 rida eller cykla på stigar eller i terrängen.
9 använda motordrivet fordon.
10 tälta
11 anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig an-ordning.
12 under tiden 1/4 till och med 15/7 beträda naturreservatet. Tillträdesförbudet gäller inte markerad vandringsled, fågeltorn och besöksområden enl. gällande skötselplan.

Hitta till reservatet
Det enklaste sättet att ta sig till reservatet är att åka mot golfbanan via Skäggebyvägen.
Koordinater tillgänglighetsanpassad utkiksplats:
WGS84 DD (lat, long) 58.70055, 15.82561
Koordinater utkiksplats med fikabord:
WGS84 DD (lat, long) 58.69691, 15.82261
Koordinater fågeltorn:
WGS84 DD (lat, long) 58.69609, 15.83412

Mer information
Du kan läsa mer om reservatet och dess utformning i beslut- och skötselplanen (PDF-fil 2 MB Öppnas i ett nytt fönster) samt på kommunens turistwebbplats, länken hittar du under Mer information till höger.

 

Länk till större karta med teckenförklaring (öppnas i nytt fönster). Ölstadsjön visas under rubriken Natur och miljö.

Restaurering

Från och med 2014 har arbetet med restaureringen av Ölstadsjöns naturreservat intensifierats då sjön påtagligt har växt igen. Arbetet pågår nu med att få tillstånd för att reglera Ölstadsjön och på så sätt få säsongsvariationer i vattennivån samt förhindra igenväxning. I restaureringen ingår även att gräva kanaler som förbinder olika delar av sjön samt skapar en mosaik av öppna vattenspeglar för djurlivet. Försiktighetsmått är planerade för att säkerställa god dränering av golfbanan.Tillstånd ansöks via Mark- och miljödomstolen.

Restaureringsarbetet

I den tekniska beskrivningen går att läsa om vilka åtgärder som planeras och hur de ska utformas/genomföras:

Teknisk beskrivning, Restaurering och reglering av Ölstadsjön, Finspång (PDF-fil 1MB Öppnas i ett nytt fönster)

Bilaga 1. Åtgärdsplan Ölstadsjön inklusiva bilagor 1-4 (PDF-fil 7 MB Öppnas i ett nytt fönster)

Bilaga 2. Plan strandlinje vid olika vattennivåer (PDF-fil 2MB Öppnas i ett nytt fönster)

Bilaga 3. Plan föreslagna åtgärder (PDF-fil 2MB Öppnas i ett nytt fönster)

Bilaga 4. Plan invallning mot golfbanan (PDF-fil 76 kb Öppnas i ett nytt fönster)

Bilaga 5. Tvärsektioner vallar (PDF-fil 87 kb Öppnas i ett nytt fönster)

Bilaga 6. Plan och sektioner utlopp (PDF-fil 171 kb Öppnas i ett nytt fönster)

Kommunen har erhållit LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) för att ta hjälp av en sakkunnig som ser till att de handlingar som lämnas in till domstolen är kompletta och riktiga. Åtgärden ska vara genomförd 2018-06-30.

 Lokala naturvårdssatsningen logotyp

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image