Naturvårdsprogram

Lunglav Tjuttorps naturreservat, Foto Marika SjödinFinspångs kommuns naturvårdsprogram består av två delar. Dels en programdel som tar upp bakgrund och mål för naturvårdsarbetet i kommunen, dels en objektsdel där värdefulla naturmiljöer har identifierats. I objektsdelen beskrivs även behovet av skydd och bevarande för dessa områden.

Uppdatering av objektkatalogen

Under 2016-2018 pågår en uppdatering av objektskatalogen. Projektets syfte är att få en kunskapsuppbyggnad/nulägesanalys av kommunens värdefulla naturområden. Inhämtad kunskap kan sedan användas som underlag för framtida naturvårdsinsatser och fysisk planering, exempelvis utformning av detaljplaner samt bedömningar gällande bygglovsärenden och strandskyddsdispenser.

Under projekttiden kommer information att samlas in om de värdefulla naturområden som finns i kommunen, dels genom att sammanställa redan tillgängligt kunskapsunderlag, dels genom inventeringar ute i naturen. Informationen kommer sedan att finnas tillgänglig via kommunens hemsida.

Projektet har erhållit så kallat LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) samt bidrag från Region Östergötlands Natur och friluftsråd. Projektet ska vara genomfört 2018-12-31. 

Region Östergötlands logotyp

Lokala naturvårdssatsningen logotyp

Region Östergötlands Natur och friluftsråd är medfinansiär för detta projekt.

 

 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image