Naturvårdsprojekt

Finspångs kommun utför löpande olika Snigel, Foto Marika Sjödinnaturvårdsprojekt för att förbättra levnadsvillkoren för djur och växter, förbättra möjligheterna till rekreation och friluftsliv samt sprida information till allmänheten. Vid större projekt söks medfinansiering i form av bidrag från exempelvis Naturvårdsverket, Region Östergötland och Jordbruksverket. Nedan finns information om påtänkta, pågående och avslutade projekt.


Påtänkta

Omfattande restaurering av Ölstadsjöns naturreservat.
Läs mer om projektet under rubrikerna Boende och miljö/Natur/Naturreservat/Ölstadsjöns naturreservat.

 

Pågående

2018-2019 **
Anordningar och lärande i skolskogen på Nyhem.

2018-2019 **
Åtgärdspaket för insekter. Åtgärderna inkluderar en insektsinventering av vedlevande arter på en specifik plats, utplacering av mulmholkar i fyra områden och plantering av blommande träd och buskar vid tre faunadepåer och två bi-områden.

2018
Restaurering och tillgänglighetanpassning av besöksanordningar vid
Ölstadsjöns naturreservat.

2018-
Naturreservatsbildning av ett skogsområde vid Bönnernbadet för att säkra området som natur-, frilufts- och rekreationsområde. Läs mer om projektet under rubrikerna Boende och miljö/Natur/Bönnernskogen.

2017-2018 **
Framtagande av en Natur- och friluftsplan.

2017-2018 **
Anläggande av tre kottebanor (i Torpstorp, Sonstorp och Grosvad).

2016-2018 **
Uppdatering av objektskatalogen för värdefulla naturområden.
Läs mer om projektet under rubrikerna Boende och miljö/Natur/Naturvårdsprogram.

2016-2018 **
Ansökan till Mark- och Miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet och upphävande av markavvattningsföretag i Ölstadsjöns naturreservat. Detta måste göras innan de praktiska restaureringsåtgärderna kan påbörjas i naturreservatet.
Läs mer om projektet under rubrikerna Boende och miljö/Natur/Naturreservat/Ölstadsjöns naturreservat.


Projektsamarbeten

2014–
Samarbete med Länsstyrelsen kring anläggande och skötsel av områden för vilda bin. Läs mer om projektsamarbetet under rubrikerna Boende och miljö/Natur/Vilda bin i Finspång.


Avslutade

2015-2016 **
Uppmärkning av evighetsträd och anläggning av faunadepåer. 
Läs mer om projektet under rubrikerna Boende och miljö/Natur/Evighetstrad samt Boende och miljö/Natur/Faunadepåer.

2016
Anläggande av naturstig i Vibjörnsparken.
Läs mer om arbetet med att utveckla Vibjörnsparken under rubrikerna Kultur och fritid/Vibjörnsparken och mer om naturstigen under rubrikerna Boende och miljö/Natur/Naturstigen i Vibjörnsparken.

2017 **
Anläggande av slåtterängar i Vibjörnsparken.
Läs mer om arbetet med att utveckla Vibjörnsparken under rubrikerna Kultur och fritid/Vibjörnsparken.

2017 **
Utmärkning av sju stycken skolskogar i Finspångs tätort. Skogsområdena ligger i anslutning till förskolor/skolor och tanken är främst att främja lärande i naturen. Läs mer om projektet under rubrikerna Boende och miljö/Natur/Skolskogar.

 


** Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt Lokala naturvårdssatsningen logotypär medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image