Skolskogar

Under 2017 har sju stycken Skolskog Foto Marika Sjödinså kallade skolskogar märkas upp i Finspångs tätort. Skolskogar är kort och gott skogsområden som har avsatts från ordinarie skogsskötsel med främsta syfte att främja lärande i naturen.


I dessa områden:

Gäller allemansrätten som grund, områdena får alltså nyttjas av alla och samma restriktioner gäller som i andra naturområden.

Får förskolor och skolor dessutom utföra åtgärder så som att sätta upp holkar, anordna mindre grillplatser, vindskydd, motorikbana och dylikt. Det är skolverksamheten själva som sedan ansvarar för att anlagda anordningar hålls i gott skick och uppfyller fastställda krav på säkerhet. Allmänhetens rätt att nyttja områdena får inte begränsas.

Får anläggning av fasta anordningar inte ske på bekostnad av höga biologiska värden.

Är det tillåtet att bryta mindre kvistar och bygga kojor.

Är det kommunen som ansvarar för att generell skötsel av skogsområdena utförs.

Märkning av områdena

Skolskogarna har märks upp och ställts i ordning under 2017. Gränser för skogsområdet har markerats med trädmarkeringar i form av en vit ring runt ett antal träd i gränsområdet. Vid varje utpekat område kommer finns det en eller flera informationsskyltar som beskriver områdets syfte. Kommunen har även satt upp ett antal olika holkar för fåglar och fladdermöss för att främja de biologiska värdena. 

På kartan nedan finns skolskogarna markerade. Länk till större karta med teckenförklaring (öppnas i nytt fönster). Skolskogarna finns under kategorin Natur och miljö.

 

 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt Lokala naturvårdssatsningen logotypär medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image