Information för pedagoger

Här hittar du utförligare information om skogsområden för skolverksamhet, så kallade Skolskogar. Informationen riktar sig i huvudsak till pedagoger.

Beskrivning och syfte

En skolskog är ett mindre och ofta tätortsnära skogsområde som har säkerställts för bevarande av Finspångs kommun. Syftet är att dessa skogsytor ska bevaras för nutida och framtida behov av naturområden för kunskapsuppbyggnad och utevistelse för förskolor och skolor. Områdena kan med fördel nyttjas i samband med planlagd skolundervisning.

 

Kring varjeSkolskog område finns skyltar uppsatta med inforamtion om skolskogarna.

I områdena :

  • Gäller allemansrätten, områdena får alltså nyttjas av alla och samma restriktioner gäller för allmänheten som i andra naturområden.

  • Får förskolor och skolor utföra åtgärder så som att sätta upp holkar, anordna mindre grillplatser, vindskydd, motorikbana och dylikt. Vid anläggning av fasta större anordningar meddelas Samhällsplaneringsenheten via särskilt anvisad elektronisk blankett innan åtgärden utförs för dialog med naturvårds och skogsansvarig (för att säkerställa att inga stora biologiska värden påverkas). Se länk till blanketten till högre på denna sida.

  • Det är även viktigt att samhällsplaneringsenheten får information om vilken skola/förskola det är som står för anläggandet och skötsel. Uppsättning av små objekt så som holkar kräver inte att Samhällsplaneringsenheten meddelas.

  • Är det skolverksamheten själva som ansvarar för eventuella myndighetstillstånd som kan fodras för uppförande av anläggningarna och nyttjandet i övrigt. Det är även den förskola eller skola som har stått för anläggandet som även ansvarar för att anlagda anordningar hålls i gott skick och uppfyller fastställda krav på säkerhet.

  • Får inte allmänhetens rätt att nyttja områdena begränsas.

  • Får anläggning av fasta anordningar inte ske på bekostnad av höga biologiska värden.

  • Är det tillåtet att bryta mindre kvistar och bygga kojor.

  • Är det Samhällsplaneringsenheten som ansvarar för att generell skötsel av skogsområdena utförs och det är endast av sektorn utpekad enhet som får ta ner träd eller utföra andra större åtgärder med påverkan på växter och djur.

  • Sätter Samhällsplaneringsenheten initialt upp ett antal holkar som sedan sköts regelbundet av annan utpekad enhet. 

 

Gränser för skogsområdet har markerats upp med trädmarkeringar i form av en ring runt träden. Vid varje utpekat område finns flera informationsskyltar som beskriver områdets syfte.

På kartan nedan finns skolskogarna markerade. Länk till större karta med teckenförklaring (öppnas i nytt fönster). Skolskogarna finns under kategorin Natur och miljö.

<p><iframe src="http://finspang.csm01.cartesia.se/cbkort?&amp;mapheight=276&amp;mapwidth=447&amp;legendstatus=off&amp;scalebarstatus=on&amp;panzoomstatus=on&amp;copyrightstatus=on&amp;extent=105641.87968612 6508381.6080683 110689.16334301 6511983.3964065&amp;layers=theme-183-Karta theme-183-Skolskogar&amp;profile=183-minimap" frameborder="0" width="450px" height="300px" name="minimap_active"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>

Skötsel

Generell skötsel av områdena inbegriper en röjning, eventuell nedtagning av riskträd samt skapande av högstubbar och faunadepåer (ansamlingar av ved som gynnar insekter, lavar, mossor, svampar och fåglar). Återplantering av träd ska ske på sådana platser där så är lämpligt för att undvika ”sår” i naturen samt i vissa fall gynna den biologiska mångfalden. I övrigt ska områdena i princip lämnas orörda och naturen får ha sin egen gång då de värden som finns där gynnas bäst på detta sätt.

Särskild vikt läggs vid säkerheten, så kallade riskträd ska om möjligt stadgas upp, kapas till högstubbar eller i sista hand tas ner. Om ett riskträd upptäcks ska detta skyndsamt meddelas Samhällsplaneringsenheten. Tömning och översyn av de holkar som Samhällsplaneringen har satt upp sker varje år/vartannat år beroende på behov. Om holkar i dåligt skick observeras (både uppsatta av Samhällsplaneringsenheten och andra) kommer dessa att tas ned så att de inte utgör en risk för människor eller djur. Om en anordning som förskola/skola har anlagt inte längre kan skötas för att upprätthålla en god standard och säkerhet ska anordningen tas ned och forslas bort på lämpligt sätt.

Kontakt

Vid frågor rörande skolskogarna eller meddelande av riskträd kontakta Samhällsplaneringsenheten. Se kontaktinformation till höger.

 

 

Statliga bidrag till lokala Lokala naturvårdssatsningen logotypnaturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image