Många invånare har tyckt till om framtidens Finspång

16 april 2018 kl. 10:23

Nu är alla utvecklingsdialoger genomförda och vi vill rikta ett stort tack till alla, över 250 personer som deltagit och delat med sig av sina tankar kring Finspångs utveckling.

Nu kommer de tjänstepersoner som jobbar med översiktplanen ta hand om alla synpunkter och börja ta fram den nya översiktsplanen. Under hösten kommer förslaget till ny översiktsplan ut på samråd och i och med det ges tillfälle att lämna fler synpunkter.

Digitala dialoger

Under vintern och våren 2018 stäldes ett antal korta frågor på nätet. Totalt är 5 omgångar genomförda hitintills med över 600 svar.

Det finns också möjlighet att anmäla sig till en e-panel för att få fler kortfrågor och information om arbetet med ny översiktsplan. Hittills har drygt 130 personer gått med i e-panelen. (Se länk till höger om du vill anmäla dig.)

Fysiska dialoger – träffar på riktigt

Vid åtta fysiska träffar under mars och april 2018 har över 250 personer deltagit. Här kan du se några bilder från träffarna:

Finspång  14 mars

Deltagare på träff om översiktsplanearbetet 2018.

Ekesjö 20 mars 2018

Deltagare på träff om översiktsplanearbetet 2018.

Rejmyre 22 mars 2018

Bild saknas.

Lotorp med fler områden runt Finspång 26 mars 2018

Deltagare på träff om översiktsplanearbetet 2018.

Hällestad 27 mars 2018

Deltagare på träff om översiktsplanearbetet 2018.

Ljusfallshammar 8 april

Deltagare på träff om översiktsplanearbetet 2018.

Igelfors 10 april 2018

Deltagare på träff om översiktsplanearbetet 2018.


Vad är en översiktsplan?

Plan- och bygglagen kräver att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattande hela kommunen. En översiktsplan ska vara strategiskt utformad och ska visa inriktningen för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen. I praktiken innebär det att en översiktplan pekar ut områden som kommunen vill bevara, exempelvis parker, friluftsområden samt bostads- och verksamhetsområden. I översiktplanen pekas även områden ut som kommunen anser kan utvecklas för exempelvis för bostäder, rekreation eller verksamhet. I en översiktsplan finns även Statens intressen med, det kan exempelvis vara naturreservat, riksintressen för kulturmiljöer, vägar och kraftnät.

Via länken till höger kan du läsa mer om arbetet med ny översiktsplan och vad en sådan används till. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image