Finspångs kommun får bidrag till två naturvårdsprojekt

18 mars 2016 kl. 16:12

Ek ur grodperspektivFinspångs kommun har fått bidrag för två olika naturvårdsprojekt. Dels för att uppdatera den så kallade objektskatalogen som är en sammanställning av information om kommunens värdefulla naturområden. Dels för en åtgärd i projektet för restaurering av Ölstadsjöns naturreservat.

Uppdatering av objektskatalogen för värdefulla naturområden

Projektets syfte är att få en kunskapsuppbyggnad/nulägesanalys av kommunens värdefulla naturområden. Inhämtad kunskap kan sedan användas som underlag för framtida naturvårdsinsatser och fysisk planering (exempelvis utformning av detaljplaner samt bedömningar gällande bygglovsärenden och strandskyddsdispenser). Under projekttiden som pågår under 2016-2017 kommer information att samlas in om de värdefulla naturområden som finns i kommunen, dels genom att sammanställa redan tillgängligt kunskapsunderlag, dels genom inventeringar ute i naturen. Informationen kommer sedan att finnas tillgänglig via kommunens hemsida.
 
Mer information finns på sidan om  naturvårdsprogrammet.

Projektet har erhållit så kallat LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) samt bidrag från Region Östergötlands Natur och friluftsråd. Projektet ska vara genomfört 2017-12-31.

Region Östergötlands logotyp

Region Östergötlands Natur och friluftsråd är medfinansiär för detta projekt.

Lokala naturvårdssatsningen logotyp

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

Restaurering av Ölstadsjöns naturreservat

Projektet syftar till att restaurera det kommunala naturreservatetÖlstadsjön Ölstadsjön för att gynna den biologiska mångfalden, framförallt fåglar. I förlängningen gynnas även allmänheten då området på ett bättre sätt kan användas för rekreation och friluftsliv.

För att kunna genomföra projektet krävs bland annat tillstånd för vattenverksamhet som ansöks via domstol.

Mer information finns i den tekniska beskrivningen, som du finner på sidan om Ölstadssjön.  

Kommunen har erhållit LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) för att ta in en sakkunnig som ser till att de handlingar som lämnas in till domstolen är kompletta och riktiga. Åtgärden ska vara genomförd 2017-06-30. 

Lokala naturvårdssatsningen logotyp

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image