Resultat av markundersökning vid Rejmyre glasbruk

25 november 2016 kl. 10:02

Som förväntat visar undersökningen på förhöjda halter av metall i mark och vatten, inom och i anslutning till glasbrukets område och överensstämmer med erfarenheter från andra glasbruk.

Fastighetskarta över de fastigheter i Rejmyre som är berörda av undersökningen av föroreningarSedan tidigt 1800-tal har glas tillverkats vid Rejmyre glasbruk. Fram till mitten av 1980-talet placerades avfall från tillverkningen inom bruksområdet, som utfyllnad och på en egen avfallsdeponi.

Resultatet i undersökningen

Nu har resultatet kommit från den markundersökning som WSP Environmental genomfört på uppdrag av Rejmyre glasbruks konkursbo och Finspångs kommun. Som väntat visar undersökningen bland annat att

  • Stora delar av våtmarksområdet och slänten norr om glasbruket är förorenade med kraftigt förhöjda metallhalter.
  • Förhöjda halter av arsenik finns i ytvatten i våtmarkens dike. De ligger dock under Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten.
  • Våtmarksområdet fungerar som en form av filter där metaller samlas.
  • Inom det inhägnade delarna av bruksområdet och i glasbrukets deponi finns till stora delar kraftigt förhöjda metallhalter i både ytligt och djupare liggande jord.
  • Utanför de inhägnade områdena (i hantverksbyn och dess närmaste omgivningar) är metallhalterna generellt lägre och ligger under asfalterade ytor.

Rekommendationer

Allmänheten och framförallt barn, avråds från att vistas inom det inhägnade glasbruksområdet, deponislänten samt våtmarksområdet nedanför.

Undvik direkt kontakt med bar jord. Personer som gräver i jorden eller letar igenom avfallshögar efter kasserade glasprodukter riskerar att utsättas för föroreningar. Det finns även skaderisker med att vistas i deponislänten och våtmarken (rasrisk, skrot, vassa föremål och avfall).

Dricksvattentäkten i Hunn

Dricksvattentäkten Hunn har inte ingått i denna undersökning. I Hunn provtas vattenkvalitén regelbundet inom ramen för kommunens kontrollprogram. Proverna från Hunn visar på låga metallhalter och vattenkvalitén uppfyller med god marginal Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten.

Vad händer nu?

  • Finspångs kommun informerar berörda verksamheter på området.
  • Varningsskyltar med information sätts upp under november 2016.
  • Befintligt stängsel runt området rustas upp.
  • Ytterligare prover tas av vatten i diket som mynnar ut i Lillsjön.
  • Finspångs kommun identifierar vilka utredningar som behöver göras för att kunna bedöma risker för människors hälsa och miljön samt behov av saneringsåtgärder. Detta är ett omfattande och tidskrävande arbete som sker i samråd med länsstyrelsen.

Mer information

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du har information som du tycker skulle vara bra för oss att ta del av. Till höger kan du ladda ner bland annat rapporten från markundersökningen som pdf-fil.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image