Nedtagning av träd i grönområde på Hårstorp

02 juni 2017 kl. 11:25

Rötskadade granar Nedtagning i trädområde till vänster i bild Foto: Marika Sjödinhar upptäckts i ett grönområde på Hårstorp. För att undvika olyckor kommer främst granar i ett mindre område att tas ner och ersättas med lövträd. Åtgärderna kommer dessutom att göra den intilliggande gång- och cykelvägen ljusare.

I stället för dessa granar kommer olika lövträd att planteras, exempelvis fågelbär, lönn, lind och rönn. Intill området med gran finns idag även björk samt andra lövträd, dessa kommer så långt som möjligt att sparas. Nedtagning kommer att ske med skogsmaskin när väder så tillåter (när det är tjäle eller torrt under längre tid) för att undvika körskador och nedsmutsning på gatorna i området. Åtgärderna kommer att göras när häckningssäongen är över.

Vi kommer att göra visst arbete på marken samt att granstubbarna tas bort innan plantering sker. För att ta vara på och utveckla områdets naturvärden kommer ett antal högre stubbar av gran att sparas och ett antal fågelholkar att sättas upp.

Återplantering kommer att ske när så är lämpligt. En del plantering kan komma att ske i rör för att skydda plantorna och ge dem bra förutsättningar.

Kommunens skyldighet att åtgärda problemet

Om träden inte tas ned är risken att träden blåser av okontrollerat och människor skadas. I och med att vi har upptäckt de rötskadade granarna är kommunen skyldig att åtgärda detta.

 

Området som kommer att beröras är markerat med orange i kartan nedan.

Länk till större karta med teckenförklaring (öppnas i nytt fönster). Se under kategorin Natur och miljö.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image