Rapport om markundersökning vid Rejmyre glasbruk har kompletterats med PM om provtagning av yt- och dagvatten

16 januari 2017 kl. 10:00

Markundersökningen vid Rejmyre glasbruk visade som förväntat förhöjda halter av metall i mark och vatten, inom och i anslutning till glasbrukets område och överensstämmer med erfarenheter från andra glasbruk. Den rapporten har nu kompletterats med ett PM om provtagning av yt- och dagvatten.

Fastighetskarta över de fastigheter i Rejmyre som är berörda av undersökningen av föroreningar

Sedan tidigt 1800-tal har glas tillverkats vid Rejmyre glasbruk. Fram till mitten av 1980-talet placerades avfall från tillverkningen inom bruksområdet, som utfyllnad och på en egen avfallsdeponi.

Resultatet i undersökningen

I november 2016 kom resultatet kommit från den markundersökning som WSP Environmental genomfört på uppdrag av Rejmyre glasbruks konkursbo och Finspångs kommun. Som väntat visar undersökningen bland annat att;

  • Stora delar av våtmarksområdet och slänten norr om glasbruket är förorenade med kraftigt förhöjda metallhalter.
  • Förhöjda halter av arsenik finns i ytvatten i våtmarkens dike. De ligger dock under Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten.
  • Våtmarksområdet fungerar som en form av filter där metaller samlas.
  • Inom det inhägnade delarna av bruksområdet och i glasbrukets deponi finns till stora delar kraftigt förhöjda metallhalter i både ytligt och djupare liggande jord.
  • Utanför de inhägnade områdena (i hantverksbyn och dess närmaste omgivningar) är metallhalterna generellt lägre och ligger under asfalterade ytor.

I december 2016 kompletterades markundersökningen med ett PM om provtagning av yt- och dagvatten som WSP också har utfört. Prover har tagits dels på ytvatten i bäcken som rinner genom våtmarken nedanför glasbruket samt på glasbrukets spillvatten och dagvatten.

PM Provtagning av yt- och dagvatten vid Rejmyre glasbruk (pdf-fil 1 Mb, öppnas i nytt fönster)

Rekommendationer

Allmänheten och framförallt barn, avråds från att vistas inom det inhägnade glasbruksområdet, deponislänten samt våtmarksområdet nedanför.

Undvik direkt kontakt med bar jord. Personer som gräver i jorden eller letar igenom avfallshögar efter kasserade glasprodukter riskerar att utsättas för föroreningar. Det finns även skaderisker med att vistas i deponislänten och våtmarken (rasrisk, skrot, vassa föremål och avfall).

Dricksvattentäkten i Hunn

Dricksvattentäkten Hunn har inte ingått i denna undersökning. I Hunn provtas vattenkvalitén regelbundet inom ramen för kommunens kontrollprogram. Proverna från Hunn visar på låga metallhalter och vattenkvalitén uppfyller med god marginal Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten.

Mer information

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du har information som du tycker skulle vara bra för oss att ta del av. Här nedan kan du ta del av rapporten kring markundersökningen och karta över provpunkterna.

Läs tidigare nyhet om undersökning av föroreningar i området.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image