Systematiskt brandskyddsarbete

Bensindunkar i förråd (Fotograf: Peter Kindblom)Systematiskt brandskyddsarbete s.k. SBA innebär att man på ett organiserat sätt utbildar och övar personal samt dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i en byggnad eller verksamhet.

Det är alltid ägaren eller nyttjanderättshavaren som är ansvariga för brandskyddet i en byggnad eller anläggning. De ansvarar för att genomföra åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna kan vara av teknisk karaktär (till exempel brandlarm och brandsläckare) eller organisatorisk karaktär (till exempel information och utbildning).

Gå in på våran utbildningsflik för att få veta mer om vårat utbildningsutbud. Räddningstjänsten/Utbildning

För att uppfylla kravet på ett skäligt brandskydd och kunna redogöra för detta måste ägaren och nyttjanderättshavaren bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Vid ett antal olika verksamheter hanteras brandfarliga varor, till exempel bensin, diesel, spolarvätska. På dessa platser genomför vi tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. I de flesta fall är dessa objekt även tillsyneobjekt vilket gör att intervallen sammanfaller.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image