Risk och sårbarhetsanalyser

Kommuner är skyldiga att genomföra regelbundna risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Analyserna syftar till att identifiera hot och risker som kan medföra olyckor och extraordinära händelser (kriser).

När hoten och riskerna är identifierade sker en värdering av konsekvensen om de sker och hur sannolikt det är att de uppstår. Värderingen ställs sedan mot de värden och resurser som kommunen (invånaren, företag, förvaltningar etcetera.) har och vill skydda.

Genom analysen ska vi kunna förebygga och minska konsekvensen av en olycka eller extraordniär händelse.

Förenklat exempel på risk- och sårbarhetsanalys, extraordninär händelse och hur konsekvensen kan reduceras;

  • Händelse: klimat- och väderförändring som leder till omfattande snöoväder.
  • Konsekvens: strömavbrott och oframkomliga vägar i flera dygn leder till att många riskerar att dö till följd av kylan, ingen LAH, hemtjänst, ambulanstransport vid sjukdom eller räddningstjänst vid brand.
  • Sannolikhet: stor sannoliket att sker inom en 15-årsperiod.
  • Värden som hotas: människoliv (flera) och egendom (flera).
  • Förebyggande åtgärder: att samverka med el-, vatten- och fjärrvärmedistributörer för robusta försörjningssystem. att utbilda befolkningen i hur de hanterar brist på el, värme, vatten, livsmedel etcetera, att skapa planer för evakuering av äldre och sjuka som bor i otillgängliga delar av kommunen, att upprätta samarbetsavtal med företag och andra kommuner för bistånd av exempelvis terrängfordon, att det i kommunen finns organisation för frivilliga (FRG) som vill hjälpa till.

Risk och sårbarhetsanalyser kan med stor fördel genomföras av företag och organisationer. Kommunen bistår och tar gärna del av ett sådant arbete då denna typ av samarbete stärker vår gemensamma krishanteringsförmåga.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image