Enskilt avlopp

Kan man inte ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet får man ansöka om en enskild avloppsanordning. Alla fastigheter, även fritidshus, med indraget vatten eller med avloppsrör ut från huset omfattas av bestämmelserna om utsläpp av avloppsvatten i miljöbalken och förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Varför rena avloppsvatten?

Allt du spolar ner i toaletten eller handfatet samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT) blir avloppsvatten. Innan vattnet kan släppas ut i vår miljö måste det renas. Orenat eller dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning av sjukdomsframkallande bakterier och virus till yt- och grundvatten. Avloppsvatten innehåller även syreförbrukande ämnen, näringsämnen som fosfor och kväve samt rester av kemikalier och annat som du använder i hushållet.

Enskilda avlopp står för en stor del av läckaget av näringsämnen till våra vatten. Belastningen av fosfor är lika stor från enskilda avlopp som från de kommunala reningsverken, trots att endast 10 % av befolkningen i Sverige är anslutna till enskilda avlopp. Utsläpp av näringsämnen till yt- och grundvatten påverkar sjöar och hav. Utsläppen kan orsaka övergödning, vilket i sin tur kan leda till t. ex. algblomning, syrebrist och att områden växer igen.

Det är även viktigt att skydda badvatten och enskilda dricksvattentäkter från föroreningar i avloppsvatten såsom virus och bakterier. Det gäller såväl din egen dricksvattenbrunn som dina grannars dricksvattentäkter.

Att tänka på när du ska anlägga ett eget avlopp

För att få inrätta en avloppsanordning måste du först ansöka om tillstånd, i vissa fall räcker det med en anmälan. Ansökan om tillstånd och anmälan ska skickas in till kommunens miljöenhet. På  blankettportelen Mina sidor hittar du blanketten för ansökan om avloppsanläggning.

Ansökan eller anmälan måste godkännas innan arbetet med anläggningen får påbörjas. I samband med godkännandet avtalar en inspektör från miljöenheten tid för ett besök på platsen tillsammans med dig, miljöenheten gör även en slutbesiktning. Efter slutbesiktning sänds en kopia till Finspångs Tekniska Verk.

Om du redan har en anläggning och ska göra förbättringar på den ska du göra en ansökan.

Det finns flera olika typer av avloppslösningar

Det finns flera olika typer av avloppslösningar som kan väljas under förutsättning att de uppfyller de krav som ställs. Ta gärna hjälp av en entreprenör eller konsult när du väljer typ av avloppsanläggning.

För mer information och stöd besök avloppsguiden.se /planera ditt avlopp.

Många fastigheter har inte tillräcklig rening

Många fastigheter har enskilda avlopp utan tillräcklig rening och släpper ut avloppsvattnet orenat eller endast delvis renat.  För att minska negativ påverkan på miljön genomför miljöenheten återkommande tillsyn av enskilda avlopp. Miljöenheten kontrollerar vilken sorts avloppsanordning som finns och hur den fungerar. I de fall reningen av avloppsvattnet bedöms otillräcklig ställs krav på fastighetsägaren att åtgärda detta inom en viss tid.

Fastighetsägarens ansvar

Om du har ett enskilt avlopp är det alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningen. Det är också du som ansvarar för driften och skötseln av anläggningen och för att avloppet inte ska orsaka problem för hälsan eller miljön. 

Miljösanktionsavgift

Om du utan tillstånd eller anmälan inrättar en enskild avloppsanordning eller utan tillstånd ansluter vattentoalett till befintlig avloppsanordning kan du bli ålagd att betala miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image