VA-plan

Finspångs kommun står liksom övriga kommuner inför stora utmaningar när det gäller att säkerställa en hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Stämningsbild från Gron (Fotograf: Marielle Johansson)Lagstiftning och internationella överenskommelser kräver ökad hänsyn till både hälsa och miljö. Utsläppen av miljöstörande ämnen till våra vatten måste minska. I enlighet med Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har Finspångs kommun uppmärksammat behovet av en övergripande VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Förslag till VA-plan

Finspångs kommun har i samverkan med Finspångs Tekniska Verk tagit fram ett förslag till VA-plan. Förslaget har arbetats fram i dialog med miljö- och samhällsberedningen. Enligt beslut i miljö- och samhällsberedningen den 29 augusti sändes förslaget ut på bred remiss.

Förslaget till VA-plan utgår från Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. Varje del i förslaget inleds med kommunens policy. Utifrån policyn presenteras i tabellform aktiviteter som syftar till att möta framtida utmaningar och identifierade behov. Till förslaget till VA-plan biläggs en VA-översikt som är ett kunskapsunderlag som främst vänder sig till dem som arbetar med VA-frågor.

Inkomna synpunkter

Under remisstiden fram till den 4 november 2016 inkom hela 106 yttranden kring förslaget till VA-plan. Alla yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har förslaget till VA-plan reviderats.

Reviderat förslag 

Den 19 juni 2017 beslutade miljö- och samhällsberedningen att ställa sig bakom ett reviderat förslag till VA-plan. Kommunstyrelsen behandlade det reviderade förslaget till VA-plan som ett informationsärende den 4 september. Den 18 september beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om VA-plan. Den 25 oktober beslutade kommunfullmäktige att anta miljö- och samhällsberedningens förslag till VA-plan.

Aktuella dokument

Förslag till VA-plan för Finspångs kommun - reviderat 2017-06-19 (pdf-fil 263 Kb, öppnas i nytt fönster)

VA-översikt för Finspångs kommun - reviderad 2017-06-19 (pdf-fil 5 Mb, öppnas i nytt fönster)

Samrådsredogörelse (pdf-fil 327 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image