Kostnader

Kommunens pengar används till allra största del till den så kallade kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Diagrammet visar att 44 procent av kostnaderna i Finspångs kommun används för pedagogisk verksamhet riktad mot barn- och ungdomar samt 30 procent inom vård- och omsorg.

Nedan beskrivs kortfattat vad som ingår i verksamhetsblocken som använts i diagrammen ovan:

 • Barn och ungdom avser kostnader för utbildning såsom förskola, grundskola samt gymnasieskola.
 • Social omsorg innefattar huvudsakligen vård av äldre och funktionshindrade.
 • Kostnaderna för individ- och familjeomsorg innefattar eexempelvis ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsplaceringar för barn/ungdomar och vuxna.
 • Kultur och fritid innehåller kostnaderna för idrott, föreningsbidrag, musikskola, kulturhus samt bibliotek.
 • Inom teknisk verksamhet finns kostnader för gator, parker, miljö samt räddningstjänst.
 • Övrig verksamhet innefattar exempelvis kommunleding, kommunrevision, valnämnd och överförmyndarnämnd.

 

 • Den verksamhet som kommunen bedriver är mycket personalintensiv. Hela 62 procent av kommunens kostnader är personalkostnader.
 • Posten utlämnade bidrag utgör 4 procent av kommunens kostnader och utgörs främst av försörjningsstöd och föreningsstöd.
 • Övriga externa kostnader svarar för 29 % av kostnaderna och består bl a av köp av verksamhet från andra utförare, hyror, material, fordonskostnader och diverse tjänster.
  Avskrivningar på kommunens anläggningstillgångar utgör 3% av kommunens kostnader
  Finansiella kostnader består främst av räntekostnader på hela kommunkoncernens lånesumma. 
  Övriga externa kostnader svarar för 29 procent av kostnaderna och består bl a av köp av verksamhet från andra utförare, hyror, material, fordonskostnader och diverse tjänster.
 • Avskrivningar på kommunens anläggningstillgångar utgör 3 procent av kommunens kostnader.
 • Finansiella kostnader består främst av räntekostnader på hela kommunkoncernens lånesumma. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image