Kommunens krisledning

Vid en omfattande olycka eller en extraordinär händelse, det vill säga en svår krissituation som antingen sker i vår kommun eller på annan plats, startar hela eller delar av krisledningsorganisationen. Krisledningsorganisationen ska; 

  • bedöma den aktuella situationen
  • bedöma de omedelbara och långsiktiga konsekvenserna av händelsen
  • bedöma insatsbehovet och prioritera åtgärder
  • rekvirera erforderliga personella och materiella resurser
  • samverka med berörda myndigheter, företag och andra
  • medverka till lösning av ekonomiska frågor
  • ge snabb, saklig, väl avvägd och samordnad information till media, myndigheter, allmänhet, anställda och anhöriga.

Krisledningen består av politiker och tjänstemän

Kommunens krisledning består av;

  • en krisledningsnämnd (politiker)
  • en krisledningsgrupp (chefstjänstemän och specialister) 
  • ett ledningsstöd (stab).

Krisledningsnämnden ska tolka och besluta om kommunens roll och agerande. De ska fatta beslut i frågor av principiell och övergripande natur och ge uppdrag till krisledningsgruppen.

Krisledningsgruppen ska besluta om beredskap och insatsernas ram. Detta syftar till att fastställa avgränsningar beträffande tid, resurser, geografiskt område. Ofta handlar det om att prioritera resurser mellan olika pågående insatser och den beredskap som krävs utanför pågående insatser.

Ledningsstödet är en stab där tjänstemän från olika verksamheter samlas för att hjälpa krisledningsgruppen i att leda kommunens resurser och samverka med andra myndigheter, företag och organisationer.

Information ett viktigt område för ledningsstödet

En mycket viktig uppgift för ledningsstödet är att samla och ta emot information för att sedan kontinuerligt informera invånarna och verksamheten om bland annat krisens omfattning, vidtagna åtgärder och hur hjälp kan fås.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image