Kommunfullmäktige sammanträder 5 oktober

28 september 2016 kl. 09:20

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 5 oktober kl. 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i Finspångs kommunhus, Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

 • Mötets öppnande
 • Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning
 • Upprop
 • Val av justerare och fastställande av tid för justering
 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information från de kommunala bolagen
 3. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 4. Information om verksamheten i regionen
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Fråga till utbildningsrådet utifrån Lärarnas Riksförbunds ranking av skolorna i Finspångs kommun
 2. Svar på interpellation angående räddningstjänsten i Finspång
 3. Svar på interpellation - trygghetsboende
 4. Presidiets förslag till nytt uppdrag för miljö- och samhällsberedningen
 5. Presidiets förslag till nytt uppdrag för Lärandeberedningen - Översyn av måldokument, planer och policys
 6. Ombudgetering av investeringsmedel till 2016
 7. Delårsrapport 2016
 8. Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Valärenden

 • Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i kommunens pensionärsråd

Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

 • Motion - Förbättrad hantering av trygghetslarm
 • e-förslag: Asfaltering av cykelbana Finspång- Borggård
 • Medborgarförslag - Rimligare regler och bedömningar avseende riksfärdtjänst

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image