Ärenden från kommunstyrelsen den 9 april

10 april 2018 kl. 17:32

Ulrika Jeansson, socialrådPå kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018 behandlades ett antal ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades.

Kösituation och beläggning i förskolan

Förvaltningen informerar om att det finns kö till förskolan. Antalet barn i verksamhet har ökat varje år sedan 2015 och fler vårdnadshavare ställer sig i kö tidigare för att få en plats på den förskola de önskar. Förvaltningens bedömning är att tillgången på platser är tillfredsställande och de vårdandshavare som idag anmält behov kommer att kunna få plats. Kommunstyrelsen har fastställt rapporteringen enligt internkontrollplan.

Uppföljning av detaljplanerabete och bostadsplanering

Förvaltningen informerar om att förutsättningarna för att kommunen ska nå målen om tillväxt och byggandet av bostäder ser relativt goda ut. Planerade antal pågående detaljplaner för bostadsbebyggelse är 11 varav 8 räknas bli antagna under 2018 och tre under 2019. Dessa detaljplaner räknas generera 460 bostäder under 2018 och totalt 820 bostäder under 2019. Kommunstyrelsen har fastställt rapporteringen enligt internkontrollplan.

Svar på Medborgarförslag - reglering av trafik på Vallonvägen

Kommunstyrelsen skickar ärendet till Kommunfullmäktige för beslut, med förslag om att frågan ses besvarad. Medborgarförslaget handlade om att all tung trafik utan tillstånd ska vara förbjuden på hela Vallonvägen och att även all obehörig fordonstrafik ska vara förbjuden på Vallonvägen på sträckan från Hyttvägen till Jonas Wenströms väg.

Efter det att medborgarförslaget lämnades in har justeringar i trafikregleringen, för den aktuella vägsträckningen, genomförts av Finspångs kommun. I december 2017 infördes förbud mot obehörig tung trafik genom centrum från Bergslagsbron till lasarettet vilket även omfattar Vallonvägen. Att begränsa trafiken ytterligare på Vallonvägen är inte aktuellt i nuläget men förslaget kommer att övervägas i framtida planering.

Medel för centrumutveckling

Kommunstyrelsen har beviljat 600 000 kr för centrumutveckling – utveckling av Bergslagstorget. Målet är att få ett levande centrum som fler vill vistas i. Satsningen innebär att förutsättningar för mobila lösningar på Bergslagstorget ska skapas. Miljöerna ska utformas och omformas över tid, med anpassning till exempelvis årstid eller andra evenemang i kommunen. Genom att inte skapa fasta lösningar kommer möjligheten också finnas att i pågående dialog med medborgarna få synpunkter på vad som uppskattas eller kan bli annorlunda och bättre. 

Årsredovisning 2017 Finspångs kommun

Kommunstyrelsen skickar ärendet till Kommunfullmäktige för ett beslut, med förslag om att godkänna årsredovisningen för 2017. För året redovisas ett överskott på 22,9 mkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med dryga 10 mkr.

Tre av sex sektorer redovisar positiv budgetavvikelse. Årets balanskravsresultat uppgår till 20,4 kr. Kommunen har fortsatt stora kostnader för placeringar och gymnasieverksamhet. Utbetalning av försörjningsstöd har under året minskat med 2,2 mkr jämfört med föregående år.

Grundskolan har haft ökade personalkostnader som beror på kostnader för assistans till elever med särskilt stöd, ökad personaltäthet samt höga sjukskrivningskostnader. Kostnaderna för barn och elever i extern verksamhet har också ökat.

Kommungemensamma kostnader påverkar avvikelsen positivt med nästan 18 mkr. Här återfinns kommunens gemensamma medel som inte kan kopplas till en enskild sektor såsom nya avskrivningar, utvecklingsmedel, kommunens lokalpool samt buffert för volymförändringar. Den positiva avvikelsen beror bland annat på kvarvarande avskrivningsmedel till följd av fördröjningar av planerade investeringsprojekt. 

Av de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutat uppfylls fyra av sex mål och kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelserna ökar.

I övrigt har måluppfyllelsen försämrats. I år bedöms fyra mål vara helt uppfyllda och två av målen är satta på ej godkänt, mot inget alls föregående år. En djupare analys kring detta återges i årsredovisningsdokumentet.

Informationsärenden

Kulturutvecklingschef Lars Wassrin informerade om Nycirkusfestivalen 2018 som kommer att arrangeras 10 – 19 augusti i Slotts- och Bruksparken. Planering sker utifrån att det ska komma mellan 10 000 – 12 000 besökare under festivalen.

Flera samarbeten pågår internt med bibliotek, Turism, Hörnan och finskt förvaltningsområde. Det sker också samarbeten med flera externa parter bland annat Siemens och NCC.

Under nycirkusfestivalen planeras en hel del aktiviteter så som Cirkusslottet, eldshower, byggskola och prova-på aktiviteter. Norrköpings ungdomscirkus och Östgötateatern kommer att vara på plats. Utöver lokala artister kommer det även artister från andra länder, bland annat Finland, Brasilien, Ryssland, Frankrike, Spanien och Belgien. 

Se fullständiga handlingar och mötesprotokoll under fliken Kommun och demokrati/Politik/Protokoll och kallelser

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image