Ärenden från kommunstyrelsens möte den 4 juni

05 juni 2018 kl. 11:25

Ulrika Jeansson, socialrådPå kommunstyrelsens möte den 4 juni behandlades ett antal ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades.

Godkända uppföljningar, rapporter och redovisningar

Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan samt godkänna likviditetsrapporterna för mars och april samt riskkontroll pensionsplacering för mars och april. Vidare har kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den ekonomiska redovisningen – tertialrapport 1 2018. Kommunstyrelsen har också godkänt slutredovisningen av investeringsmedgivanden, Projekt 1993: Metallen, ny förskoleavdelning 2017.

Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i Mäseln

Förslagsgivaren önskar tillstånd för bad med häst i sjön Mäseln. Intill den tänkta platsen ligger en kommunal badplats som är relativt välbesökt. Bygg och miljöenheten bedömer att ett hästbad i södra delen av sjön skulle innebära en stor risk för förhöjda bakteriehalter och otjänlig badvattenkvalitet vid Mäselns badplats och därför inte är lämpligt.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget med hänvisning till risken för negativ påverkan på badvattenkvaliteten vid Mäselns badplats.

Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Finspångs kommuns arbete för mångfald utgår från principerna i demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3. Vidare att utgångspunkterna icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar enligt definitioner i demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3 är vägledande för hur Finspångs kommuns verksamhet ska präglas av mångfald.

Principerna för mångfaldsarbetet ska föras in i den strategiska planen, för att principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet och dessa ska lyftas fram i kommunens kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.

Detaljplaneuppdrag Bränntorp

Kommunstyrelsen har beslutat att samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Bränntorp.

Se fullständiga handlingar och mötesprotokoll under Kommun och demokrati/Politik/Protokoll och kallelser

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image