Omsorgsberedningen

Ingrid Westlund (V)Beredningen är ett stöd för fullmäktiges arbete. Den har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område beredningen ansvarar för: Vård och omsorg i kommunen.

Kommunfullmäktige ger med en uppdragsbeskrivning beredningen specifika uppdrag för både framtagande av mål och uppföljning. Initiativ till beredningsuppdrag kan komma från fullmäktigeledamöter, beredningen själv eller kommunfullmäktiges presidium.

Aktuellt uppdrag

Uppföljning av Handlingsplan för den kommunala psykiatrin

Beredningen har tagit sedan 2012 tagit fram en politisk handlingsplan för den kommunala psykiatrin för följande utvecklingsområden: boende, neuropsykiatri, daglig verksamhet/sysselsättning, anhörigstöd och kompetensutvecklingsbehov inom den kommunala psykiatrin. Beredningen har nu fått uppdrag att följa upp handlingsplanen.

Strategi för den kommunala hälso- och sjukvården

Omsorgsberedning har från fullmäktige fått ett nytt uppdrag gällande att ta fram en strategi för den kommunlal hälso- och sjukvården.
Syftet med strategin är att stärka patientsäkerheten inom vård- och omsorg. Beredningen ska ha ett patientfokus utifrån områdena säkerhet, trygghet och tillgänglighet. Beredningen ska ta hänsyn till gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning.
I uppdraget ingår också att analysera hur det ser ut i Finspång kommunala hälso- och sjukvård idag och föreslå förbättringsområden. Beredningen ska även göra en omvärldsanalys.

Beredningen ska presentera fullmäktige ett förslag hösten 2018.

Tidigare uppdrag

Plan för teknik för äldre

Omsorgsberedningen har tagit fram en plan för teknik och dess möjligheter inom omsorgen, både avseende äldre och LSS-omsorg.

Plan för teknik inom vård- och omsorg (Länk till planen)

Översyn aktiverande verksamhet, motivationsarbete och rustande av individer vid missbruk

Omsorgsberedningen har gjort en översyn av de insatser som görs för människor med synliga eller undangömda problem i form av missbruk/beroende. Beredningen har sammanställt en rapport där översynen och förslag på förbättringsområden presenteras. I augusti 2014 beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom rapporten.

Omsorgsberedningens översyn utgick från kommunfullmäktiges uppdrag att:

 • tillsammans med tjänstemän inom sektor social omsorg se över de insatser som idag görs för personer med problem i form av missbruk
 • beredningen kommer med förslag om att utveckla arbetet med att bättre förebygga och att minska denna problematik och bryta destruktiva beteenden. 

Handlingsplan för den kommunala psykiatrin

Beredningen har tagit fram en politisk handlingsplan för den kommunala psykiatrin för följande utvecklingsområden: boende, neuropsykiatri, daglig verksamhet/sysselsättning, anhörigstöd och kompetensutvecklingsbehov inom den kommunala psykiatrin. Fullmäktige beslutade i juni 2012 fastställa handlingsplanen.

"Handlingsplan för den kommunala pykiatrin 2012-2016" (pdf 672 Kb, filen öppnas i nytt fönster).

Plan för äldreomsorgen

Beredningen har också tagit fram en plan för äldreomsorgen som gäller för perioden 2010-2015. Fullmäktige beslutade i juni 2010 att anta den planen.

Under 2015 arbetade beredningen med en revidering av äldreomsorgsplanen. Den reviderade planen avser 2016-2021. Fullmäktige beslutade februari 2016 att anta den planen.

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2016-2021 (pdf 540 Kb, filen öppnas i nytt fönster).

Handbok för fullmäktiges beredningar

Som ett grundläggande stöd till kommunfullmäktiges beredningar finns det en handbok. Den är ett ramverk som ska förtydliga formerna för arbetet i beredningarna.

"Handbok för fullmäktiges beredningar" (pdf 868 kb, öppnas i nytt fönster).

Ledamöter

Beredningens ledamöter:

 • Ingrid Westlund (V), ordförande
 • Per-Olof Hårsmar (KD), vice ordförande
 • Ing-Marie Jeansson (S)
 • Bill Johansson (S)
 • Lillian Bressler (M)
 • Hakon Fältström (L)
 • Britta Gustavsson (C)
 • Gerd Femerström (SD)
 • Vakant (MP)

 

 

Minnesanteckningar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image