Kungörelse detaljplan för Östra Hårstorp har vunnit laga kraft

Detaljplan för Bostäder Östra Hårstorp , fastigheten Hårstorp 1:1 m.fl., Finspångs kommun har vunnit laga kraft. Detaljplanen antogs av kommun-styrelsen 2018-03-26 och vann laga kraft  2018-04-18.

Den som lider skada på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen, kan bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image